Detall

Cos auxiliar de l'administració, escala auxiliar de gestió C2-01-01, sector administració general, convocatòria 9/16.


 • Descripció

  Cos auxiliar de l'administració, escala auxiliar de gestió C2-01-01, sector administració general, convocatòria 9/16.


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : Lloc i hora de presa de possessió

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Títol de Graduat/a en Educació Secundària Obligatòria


 • Titulació

  Títol de Graduat/a en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits especifics

  No pot participar en aquest procediment selectiu el personal que ja tinga la condició de personal funcionari de carrera del cos auxiliar de l'Administració, escala d'auxiliar de Gestió, C2-01-01.


 • Requisits generals

  1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola, la d'un estat membre de la Unió Europea o la d'algun estat al qual es puga aplicar la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la nacionalitat que tinga, el cònjuge de les espanyoles o els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i, quan així ho preveja el tractat corresponent, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en el qual es puga aplicar la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret.
  Així mateix, i amb les mateixes condicions que els cònjuges, poden participar els seus descendents i els del cònjuge, que tinguen menys de vint-i-un anys o que en tinguen més però visquen al seu càrrec.

  2. Edat: tindre els 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació.

  3. Titulació: estar en possessió del títol de graduat en Educació Secundària o d'un títol equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'ls abans de l'acabament del termini per a la presentació de sol·licituds.

  Els aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'estar en possessió de la credencial d'homologació corresponent o, si escau, del certificat d'equivalència corresponent. Aquest requisit no es pot aplicar als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.

  4. Capacitat: tindre les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'acompliment de les funcions o les tasques corresponents.

  5. Habilitació: no haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm per mitjà d'un procediment disciplinari, de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma, o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent, per a exercir funcions similars a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir.

  Poden optar al torn de persones amb diversitat funcional les persones aspirants que, a més de complir els requisits anteriors, tinguen una diversitat funcional de grau igual al 33 % o superior, i que ho formulen expressament en la sol·licitud de participació seguint les instruccions establides en la base 6.3.1.


 • Taxa ordinària

  15,66 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen s'han d'ingressar en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en la sol·licitud. El pagament de la taxa s'ha de justificar per mitjà del justificant oportú que emetrà l'entitat bancària atenent la modalitat de pagament triada per la persona aspirant.


 • Exempció / Reducció taxes

  - Les persones amb diversitat funcional igual al 33 % o superior. Per a fer-ho, han d'assenyalar amb una ics (X) l'apartat d'Exempcions «Discapacitats» de la sol·licitud presencial o telemàtica.

  - Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria especial. Per a fer-ho, han d'assenyalar amb una ics (X) l'apartat d'Exempcions «Família nombrosa especial» de la sol·licitud presencial o telemàtica.

  - Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria general gaudiran d'una bonificació del 50 % de l'import total de la taxa. Per a fer-ho, han d'assenyalar amb una ics (X) l'apartat d'Exempcions «Família nombrosa general» de la sol·licitud presencial o telemàtica.

  - Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició a través de qualsevol dels mitjans de prova previstos en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Per a fer-ho, han d'assenyalar amb una ics (X) l'apartat «Altres» de la sol·licitud presencial o telemàtica.

  - S'aplicarà una bonificació del 10 % de l'import total de la taxa, acumulable a la bonificació anterior, quan la presentació de la sol·licitud de participació en les proves es faça per mitjans telemàtics.


 • Places

  Nombre de places

  65

  Descripció de les places

  - Torn d'accés lliure: 59 llocs
  - Torn de persones amb diversitat funcional: 6 llocs

  Places corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2016


 • Documentació / Informació


  Qui vulga participar en aquestes proves selectives ha d'omplir la sol·licitud, adreçada a la Direcció General de Funció Pública, d'una de les maneres següents:

  SOL·LICITUD PRESENCIAL, que es pot obtindre:
  1- Des del portal de l'Administració de la Generalitat:
  https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9841
  O des d'aquesta mateixa pàgina, en l'apartat SOL·LICITUD I TAXA PER ADMISSIÓ A PROVES SELECTIVES

  2- A les oficines públiques que es detallen en l'annex IV de la convocatòria.

  - SOL·LICITUD TELEMÀTICA, a través del formulari habilitat en el portal de la Generalitathttp://www.gva.es (Tramita amb certificat):
  http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=66257&version=amp


 • Lloc de presentació

  - Sol·licitud presencial: les persones interessades han de presentar la sol·licitud a les oficines públiques que figuren en l'annex V, una vegada s'haja omplit i s'haja abonat la taxa.

  També es poden presentar les sol·licituds de la manera prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  - Sol·licitud telemàtica: les persones interessades han de presentar la sol·licitud a través d'Internet, per mitjà de la signatura electrònica, una vegada s'haja omplit el formulari i s'haja efectuat el pagament telemàtic de la taxa. No seran vàlides les sol·licituds que, encara que s'hagen pagat, no s'han signat electrònicament.


  Per internet

  https://www.tramita.gva.es/contel/init.do?lang=va&conv=4094

  https://www.tramita.gva.es/contel/init.do?lang=va&conv=4094 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.