Detalle Empleo Publico

Cos auxiliar de l'administració, escala auxiliar de gestió C2-01-01, sector administració general, convocatòria 9/16.

Codi SIA: 66257
Organisme: CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Etapa actual: Lloc i hora de presa de possessió
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Oposició
Prova: Concurs oposició
Titulacions: Títol de Graduat/a en Educació Secundària Obligatòria
Grup: C2
Nº Places totals: 65

Places

Descripció de places:

- Torn d'accés lliure: 59 llocs - Torn de persones amb diversitat funcional: 6 llocs Places corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2016

Requisits

1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola, la d'un estat membre de la Unió Europea o la d'algun estat al qual es puga aplicar la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la nacionalitat que tinga, el cònjuge de les espanyoles o els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i, quan així ho preveja el tractat corresponent, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en el qual es puga aplicar la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix, i amb les mateixes condicions que els cònjuges, poden participar els seus descendents i els del cònjuge, que tinguen menys de vint-i-un anys o que en tinguen més però visquen al seu càrrec. 2. Edat: tindre els 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació. 3. Titulació: estar en possessió del títol de graduat en Educació Secundària o d'un títol equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'ls abans de l'acabament del termini per a la presentació de sol·licituds. Els aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'estar en possessió de la credencial d'homologació corresponent o, si escau, del certificat d'equivalència corresponent. Aquest requisit no es pot aplicar als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea. 4. Capacitat: tindre les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'acompliment de les funcions o les tasques corresponents. 5. Habilitació: no haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm per mitjà d'un procediment disciplinari, de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma, o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent, per a exercir funcions similars a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir. Poden optar al torn de persones amb diversitat funcional les persones aspirants que, a més de complir els requisits anteriors, tinguen una diversitat funcional de grau igual al 33 % o superior, i que ho formulen expressament en la sol·licitud de participació seguint les instruccions establides en la base 6.3.1. No pot participar en aquest procediment selectiu el personal que ja tinga la condició de personal funcionari de carrera del cos auxiliar de l'Administració, escala d'auxiliar de Gestió, C2-01-01.

Etapa actual:

Lloc i hora de presa de possessió

Llistat d'etapes

Etapa actual: Lloc i hora de presa de possessió

Data de publicació: 20-05-2021

Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs

Data de publicació: 17-05-2021

Nomenament

Data de publicació: 17-05-2021

Llista provisional d'adjudicacions. Termini de reclamacions

Data de publicació: 30-04-2021

Places disponibles

Data de publicació: 21-04-2021

Convocatòria acte d'elecció de destinació dels aprovats. Termini de recurs

Data de publicació: 21-04-2021

Resolució ampliació llista d'aprovats (DOGV)

Data de publicació: 29-03-2021

Acord ampliació llista d'aprovats

Data de publicació: 08-03-2021

Llista definitiva d'aprovats. Termini de presentació de documents

Data de publicació: 09-02-2021

Llista definitiva d'aprovats

Data de publicació: 27-01-2021

Informació d'interés

Data de publicació: 22-10-2020

Puntuació definitiva de la fase de concurs. Termini de recurs

Data de publicació: 19-10-2020

Represa termini d'al·legacions

Data de publicació: 29-05-2020

Qüestionari de l'exercici

Data de publicació: 13-03-2020

Llista provisional. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 12-03-2020

Llista d'aprovats (fase d'oposició). Termini presentació documents per a valoració de mèrits. Termini de recurs

Data de publicació: 05-02-2020

Nota informativa

Data de publicació: 20-11-2019

Llista provisional d'aprovats (fase d'oposició: 2a prova). Termini de recurs

Data de publicació: 19-06-2019

Consulta per internet de notes amb DNI

Data de publicació: 17-04-2019

Llista provisional d'aprovats (fase d'oposició: 2a prova). Termini de recurs

Data de publicació: 16-04-2019

Plantilla de respostes del 2n exercici

Data de publicació: 11-02-2019

Nota informativa

Data de publicació: 01-02-2019

Nota informativa

Data de publicació: 31-01-2019

Acord del tribunal pel qual s'aclareixen determinades qüestions

Data de publicació: 18-01-2019

Llista definitiva d'aprovats (fase d'oposició: 1a prova) i data de 2a prova)

Data de publicació: 03-01-2019

Consulta per internet de notes amb DNI

Data de publicació: 02-01-2019

Plantilla de respostes del 1r exercici

Data de publicació: 25-09-2018

Convocatòria realització prova

Data de publicació: 18-09-2018

Nota informativa

Data de publicació: 06-09-2018

Acord del tribunal pel qual s'aclareixen determinades qüestions

Data de publicació: 23-08-2018

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen

Data de publicació: 13-07-2018

Nota informativa

Data de publicació: 11-06-2018

Correcció d'errors (nomenament del tribunal)

Data de publicació: 23-05-2018

Convocatòria realització prova

Data de publicació: 15-05-2018

Nomenament del tribunal

Data de publicació: 04-05-2018

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 08-02-2018

Correcció d'errors (bases)

Data de publicació: 23-10-2017

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 02-10-2017

Tornar al llistat d'etapes

Lloc i hora de presa de possessió

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.