Detall

POLICIA LOCAL


 • Descripció

  POLICIA LOCAL


 • Organisme

  Burriana
  Plaza Mayor, 1
  Tel:964510062
  Fax:964510955


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits especifics

  a) No patir malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les corresponents funcions d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques establides en l'annex III i tindre una alçada mínima d'1'65 metres per als homes i d'1'60 metres per a les dones.
  b) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 Kw o una relació potència/pes no superior a 0,16 Kw/Kg.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió del títol de batxiller superior, formació professional de segon grau o equivalent, o complides les condicions per a obtindre'l en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència, l'haurà de reconéixer l'administració competent en cada cas concret i les persones aspirants l'hauran d'acreditat degudament en aquest sentit.
  c) Haver complit díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separades mitjançant expedient disciplinari del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes, de les entitats locals o de qualsevol altra institució juridicopública, ni trobar-se inhabilitades per a l'exercici de les funcions públiques.
  e) No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats.


 • Taxa ordinària

  70,00 €


  Descripció de la taxa

  La tarifa per la concurrència a proves selectives-promoció interna es faran efectius en la Caixa Rural Borriana / Grup cooperatiu Cajamar, al núm. de compte IBAN ES55 3112-7473-1627-3200-0029 o mitjançant gir postal telegràfic. El pagament de la taxa es justificarà per mitjà del justificant d'haver-la ingressat corresponent, que acompanyarà la sol·licitud. La falta de la justificació de l'abonament de la taxa determinarà l'exclusió de la persona aspirant.


 • Places

  Nombre de places

  5

  Descripció de les places

  - Torn lliure: 4 places.
  - Torn de mobilitat: 1 plaça.


 • Documentació / Informació


  Les instàncies per a participar en aquesta convocatòria s'adreçaran a l'Alcaldia Presidència d'aquest ajuntament (pl. Major, núm. 1, CP 12530, Borriana), i es podrà utilitzar la instància model que facilitarà l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) i que també es trobarà disponible en el tauler d'anuncis de la seu electrònica http://www.borriana.sedelectronica.es/board/).

  En les sol·licituds, les persones interessades, hauran de manifestar que reuneixen totes les condicions que s'exigeixen en la base segona, i es comprometran a acreditar-les documentalment quan se'ls exigisca.

  La persona aspirant, en l'emplenament de la sol·licitud, haurà de seguir les instruccions següents:

  1. S'acompanyarà la sol·licitud amb una fotocòpia simple del DNI.
  2. S'hi acompanyarà justificant d'haver ingressat la taxa corresponent.
  3. Fotocòpia simple de la titulació requerida.

  En cap cas la mera presentació i pagament de la taxa esmentada suposarà la substitució del tràmit de presentació, en temps i forma, de l'imprés de sol·licitud.


 • Lloc de presentació

  Les persones interessades presentaran les sol·licituds al Registre General d'Entrada de Documents d'aquest Ajuntament, una vegada abonada la taxa que es fixa en la base 3.
  També es podran presentar les sol·licituds en qualsevol de les formes previstes en l'apartat 4 de l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://burriana.sedelectronica.es/info.7


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar