Detall

Educador/a social.


 • Descripció

  Educador/a social.


 • Organisme

  La Pobla de Vallbona
  Avinguda de Colom, 93
  Tel:962760050
  Fax:962760026


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Ser de nacionalitat espanyola o tindre la nacionalitat d'algun dels estats membres de la Unió Europea, ser cònjuge (sempre que no s'estiga separat/da de dret), ser descendència de cònjuge de persona espanyola o d'una persona nacional de qualsevol estat de la Comunitat Europea, sempre que aquesta descendència siga menor de vint-i-un anys o major d'aquesta edat i dependents o bé pertànyer a algun país amb el qual la Comunitat Europea tinga firmat algun tractat, ratificat per Espanya, sobre la lliure circulació de treballadors i treballadores. També podran accedir a aquesta borsa de treball els estrangers amb residència legal a Espanya.
  b) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió de la titulació requerida o complir les condicions per a obtindre-la abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  En tot cas, l'aportació i acreditació de les possibles equivalències corresponen a la persona interessada.
  En cas de persones estrangeres, els títols hauran d'estar degudament homologats a Espanya, i correspon a les persones interessades la càrrega de provar aquesta circumstància, que hauran de presentar degudament traduïda, amb la signatura del traductor o de la traductora jurada.
  d) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que siga incompatible amb el desenvolupament de les funcions corresponents.
  e) No trobar-se immers en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos en la Llei 53/84, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
  f) No haver sigut separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni estar inhabilitat per al desenvolupament de funcions públiques.
  g) Tindre capacitat funcional per a l'exercici de les tasques objecte del treball per al qual es convoca aquesta borsa.
  h) No haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, d'acord amb l'art. 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, en la redacció de l'art. 1.8 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència.

  * Accés a persones amb discapacitat.

  Per a participar en aquesta convocatòria, qui tinga la condició legal de persona amb diversitat funcional ha de fer-ho constar expressament en la instància, i cal que ho acredite, mitjançant la certificació corresponent de l'òrgan administratiu competent i, a més, caldrà aportar les adaptacions pertinents amb el justificant corresponent.


 • Taxa ordinària

  50,00 €


  Descripció de la taxa

  S'exigirà en règim d'autoliquidació i cal fer l'ingrés corresponent en qualsevol entitat bancària autoritzada o en l'Oficina Ajuntat a través de targeta de crèdit. No s'admetrà un altre tipus de pagament dels drets d'examen.

  L'imprés d'autoliquidació el facilitarà l'Oficina Ajuntat presencialment o prèvia petició, per correu electrònic dirigit a recaudacion@lapobladevallbona.es


 • Documentació / Informació

  Els models de sol·licitud, que figuren com a annexos en aquestes bases de selecció, es facilitaran a les oficines municipals, i s'hauran de presentar per duplicat. Aquest imprés també es pot obtindre per mitjà d'Internet consultant la pàgina web: www.lapobladevallbona.es.

  Juntament amb la sol·licitud de participació, les persones aspirants hauran d'acompanyar la documentació original següent, i còpia per a compulsar-la:

  a) Un resguard original acreditatiu de l'abonament de la taxa corresponent, de conformitat amb l'ordenança fiscal.
  b) DNI original: cal mostrar-lo en el moment de presentar la instància o adjuntar-lo en cas de presentar-lo per un altre mitjà.
  c) Certificat de diversitat funcional en els casos en què siga necessària una adaptació de temps i mitjans, i les adaptacions corresponents.
  d) Titulació acadèmica exigida en la base segona.
  e) Certificat de coneixements de valencià nivell mitjà, expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. En cas que no s'aporte aquest certificat, la persona aspirant s'haurà de sotmetre a una prova obligatòria i no eliminatòria de coneixements de valencià de nivell equivalent. El temps de realització de la prova serà determinat prèviament pel Tribunal.


 • Lloc de presentació

  La presentació de les sol·licituds es farà en el registre d'entrada de l'Ajuntament o en qualsevol dels registres enumerats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  En cas de presentar la sol·licitud per algun dels mitjans que preveu aquesta llei, les persones aspirants han de remetre un fax a l'Ajuntament (dirigit al departament de Recursos Humans, fax 96 276 00 26) o un correu electrònic a personal@lapobladevallbona.es en què han de comunicar la presentació de la sol·licitud i acompanyar-la d'una còpia de la instància presentada i segellada per l'organisme corresponent, als efectes que el Departament de Recursos Humans conega la seua interposició.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.lapobladevallbona.es/va/la-pobla-30/tauler-danuncis/detall/articulo/bases-para-la-constitucion-de-una-bolsa-de-trabajo-de-educador-a-social/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar