Detall

Tècnic/a mitjà/ana de bibliotecari/ària-arxiver/a..


 • Descripció

  Tècnic/a mitjà/ana de bibliotecari/ària-arxiver/a..


 • Organisme

  Alginet
  Plaça País Valencià,1
  Tel:961751000
  Fax:961752857


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o nacional d'algun estat en el qual s'aplique la lliure circulació de treballadors en virtut de tractats internacionals establits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, en els termes en què es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea, d'acord amb el que disposa l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i la Llei 10/2010, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
  b) Tindre complits els 16 anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Posseir, almenys, el títol universitari de grau en Informació i Documentació, de la diplomatura universitària en biblioteconomia i documentació o una titulació equivalent, o en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  En tot cas, l'equivalència haurà de ser aportada per l'aspirant mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent en matèria d'educació.
  Els aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si és el cas, l'homologació.
  d) Posseir la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les funcions del lloc convocat.
  e) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, en què haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària


  50,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament es podrà efectuar mitjançant un ingrés en el compte del Banco Santander d'aquesta localitat situat a la plaça del País València, núm. 3, número de compte 00491017172110010043, a nom de l'Ajuntament d'Alginet, o bé mitjançant un gir postal o telegràfic. En aquest cas, es consignarà en la instància el número de gir. Així mateix, també es pot efectuar el pagament electrònic per mitjà de la pàgina webhttp://autoliquidaciones.alginet.es:402/?idi=v1.


 • Exempció / Reducció taxes

  BONIFICACIONS

  De conformitat amb l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per concurrència a les proves selectives per a l'ingrés de personal d'Alginet, les persones aspirants que acrediten estar en situació de demandants d'ocupació abonaran únicament 10 €, i caldrà que aporten certificat de la situació de desocupació del SERVEF en la data de presentació d'instància i documentació.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Torn lliure.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a participar en aquesta convocatòria s'han de dirigir a la persona titular de l'Alcaldia d'aquest ajuntament, i s'hi podrà utilitzar la instància tipus que figura en l'annex III.

  A les instàncies, s'ha d'adjuntar el resguard acreditatiu del pagament dels drets d'examen.

  Així mateix, en el moment de presentar la sol·licitud, només s'exigirà una declaració expressa i formal en què es manifeste que es compleixen els requisits d'admissió de les persones aspirants (apartat 2.1), que s'hauran d'acreditar posteriorment en cas de resultar seleccionades.


 • Lloc de presentació

  Al Registre General o de la manera prevista en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.alginet.es/recursos-humans/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar