Detall

Encarregat/ada de parcs i jardins.


 • Descripció

  Encarregat/ada de parcs i jardins.


 • Organisme

  Santa Pola
  Plaza Constitucion, 1
  Tel:965411100
  Fax:965414651


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits especifics

  Estar en possessió del permís de conducció de la classe B abans de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.


 • Requisits generals

  a) En relació amb la condició de nacionalitat:
  a.1) Tindre la nacionalitat espanyola.
  a.2) Les persones nacionals dels estats membres de la Unió Europea.
  a.3) El cònjuge de les persones espanyoles i de les nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret i els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  a.4) Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacions concertats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en què s'aplique la lliure circulació de treballadors.
  b) Tindre la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  c) Tindre almenys setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial , per a l'accés al cos o escala de funcionari , o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, en què haguera sigut separat o inhabilitat. En cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, al seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del títol de Graduat Escolar, Graduat en Educació Secundària Obligatòria, formació professional de primer grau o equivalent, o complir les condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. En tot cas l'equivalència haurà de ser aportada per l'aspirant mitjançant certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent. En el mateix sentit hauran d'acreditar-se les corresponents homologacions de l'administració espanyola competent respecte de les titulacions expedides a l'estranger.
  f) No haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, segons determina l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil , en la seua redacció aportada en la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  Instruccions de l'autoliquidació de la taxa de drets d'examen:

  - En la pàgina WEB www.santapola.es, cal entrar en la secció TRÀMITS i seleccionar el concepte autoliquidacions:
  TAXA DRETS D'EXAMEN.
  - Una vegada dins del formulari, cal omplir totes les dades personals, i en el punt FETS I RAONS, cal seleccionar l'"APARTAT I8. Places de personal laboral no definides per una titulació determinada: nivell III, IV i V".
  -En "Aplicació segons", cal seleccionar "---".
  - En la denominació de la plaça, cal omplir: "Encarregat/ada de parcs i jardins".
  - Per a finalitzar i obtindre l'imprés: cal fer clic en GENERAR AUTOLIQUIDACIÓ.
  - Una vegada obtingut l'imprés d'autoliquidació, cal ingressar en qualsevol de les entitats col·laboradores: Caixa Rural Central, Banc Sabadell, CaixaBank, BBVA, Banco Santander, Bankia, Banco Mare Nostrum.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS

  Estaran exemptes del pagament de la taxa:

  1.- Les persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33 %. S'acreditarà aquesta condició mitjançant original o còpia compulsada del certificat de discapacitat emés per l'òrgan competent de la Comunitat Valenciana, que haurà d'estar revisat en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.

  2.- Les persones que figuren com a demandants d'ocupació de llarga durada. Per a poder acollir-se a l'exempció de demandant d'ocupació de llarga durada, les persones interessades hauran d'acreditar la condició de demandants d'ocupació de llarga durada mitjançant un certificat emés per l'Institut Nacional d'Ocupació o, si és el cas, el servei regional d'ocupació que corresponga.

  3.- Les persones que tinguen la condició de titulars de família nombrosa, amb un control previ del nivell adquisitiu. S'acreditarà estar en possessió del carnet de família nombrosa mitjançant original o fotocòpia compulsada emés per l'òrgan competent de la Comunitat Valenciana i que es trobe en vigor en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.

  DEVOLUCIÓ

  Serà procedent la devolució de la taxa per drets d'examen en els casos següents:

  a) Del 100 % quan no es duga a terme el fet imposable per causes no imputables al subjecte passiu.

  b) Del 50 % quan el subjecte passiu renuncie amb anterioritat a la publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses de la convocatòria del procés selectiu.

  En cas d'estar subjectes a les exempcions i bonificacions establides en l'ordenança reguladora de taxes per drets d'examen, hauran de presentar la documentació acreditativa corresponent.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  - Torn lliure.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar la participació en la convocatòria, s'han de dirigir a la Sra. Alcaldessa Presidenta de la corporació, degudament omplides. Els aspirants hi manifestaran que reuneixen totes i cada una de les condicions establides en aquesta convocatòria. A aquest efecte, només s'admetran el model instància sol·licitud que es proposa en l'ANNEX II de les presents bases específiques.

  La instància s'acompanyarà dels documents següents:

  - Justificant d'haver ingressat en la Tresoreria Municipal la taxa per drets d'examen.
  - Fotocòpia del DNI en vigor.
  - Titulació acadèmica requerida.
  - Si és el cas, certificat de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
  - Permís de conduir classe B en vigor.

  La documentació acreditativa dels mèrits, NOMÉS l'hauran de presentar els aspirants que hagen aprovat la fase d'oposició i passen a la fase de concurs (vegeu la base huitena).


 • Lloc de presentació

  Es presentaran en el Registre General de l'Ajuntament o en la forma que determine l'article 16.4 de la Llei 39/2015. En cas que la instància es presente en un organisme diferent de l'Ajuntament de Santa Pola, podran remetre avís de tal circumstància mitjançant fax (965.41.46.51) dirigit a aquest ajuntament.

  Plaça de la Constitució, 1
  03130 Santa Pola (Alacant)
  Tel.: 96.541.11.00


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.santapola.es/web/guest/empleo


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar