Detall

Tècnic d'activitats socioculturals i de participació


 • Descripció

  Tècnic d'activitats socioculturals i de participació


 • Organisme

  Silla
  Plaça Del Poble, 1
  Tel:961200116
  Fax:961212223


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre almenys 16 anys d'edat i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  b) Tindre la nacionalitat espanyola o, si s'és nacional d'un altre estat, complir el que estableix l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat.
  c) Estar en possessió d'un títol de Grau en Educació Social, Sociologia, Psicologia, Ciències Polítiques i de l'Administració, Treball Social o equivalent, en la data en què aacaba el termini de presentació d'instàncies.
  d) Tindre capacitat funcional suficient per a l'exercici de les funcions encomanades.
  e) No haver sigut separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions publiques, ni estar inhabilitat/da per al desenvolupament de les funcions públiques.
  Les persones aspirants hauran de complir tots els requisits en la data de fi del termini de presentació d'instàncies i mantindre'ls fins a la incorporació efectiva al lloc de treball.


 • Documentació / Informació

  Les persones aspirants hauran de presentar una sol·licitud en què hauran de manifestar, sota la seua responsabilitat, que compleixen tots els requisits exigits i el compromís d'aportar la documentació acreditativa, així com també la relativa als mèrits que pretenen al·legar per a la fase de concurs, quan siguen requerits per a això pel tribunal del procés. Els serveis municipals facilitaran el model de sol·licitud.

  A la sol·licitud caldrà adjuntar la documentació següent:

  -Fotocòpia del DNI.
  -Còpia compulsada de la titulació exigida.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General, a la plaça del Mercat Vell, número 4, de Silla, o bé en la forma prevista en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administrau comú de les administracions públiques.

  En cas d'enviar la sol·licitud i documentació a través d'alguna de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, serà NECESSARI enviar-les, igualment, abans que finalize el termini de presentació, a l'atenció de l'Àrea de Recursos Humans, al número de fax: 961212223 o per correu electrònic a: rrhh@silla.es.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.silla.es/oferta-publica-d-ocupacio


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar