Detall

TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE BIBLIOTECA


 • Descripció

  TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE BIBLIOTECA


 • Organisme

  La Vall d'Uixó
  Plaza Del Centro, 1
  Tel:964690064
  Fax:964667662


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o la dels estats a què, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la lliure circulació de persones treballadores. També podran ser admesos el cònjuge, siga quina siga la seua nacionalitat, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguen separats de dret, així com els seus descendents i els del seu cònjuge , sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  Les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea hauran d'acreditar la seua nacionalitat.
  b) Haver complit 16 anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió de la Llicenciatura o Grau en Biblioteconomia i/o Documentació o equivalent, o complir les condicions per a obtindre el document acreditatiu d'aquesta titulació en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  En tot cas, l'equivalència haurà de ser aportada per l'aspirant mitjançant certificació expedida per l'administració competent.
  d) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a exercir ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.
  En cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, al seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
  e) No patir cap malaltia o defecte físic que li impedisca el normal exercici de les funcions pròpies del lloc.

  -Persones amb diversitat funcional.

  Les persones aspirants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % hauran de sol·licitar en la seua instància les adaptacions i ajustos raonables necessaris de temps i mitjans per a la realització de les proves selectives, i hauran de reflectir les necessitats específiques que tenen per a accedir al procés de selecció en igualtat de condicions.


 • Taxa ordinària


  20,20 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament de la taxa s'ha d'efectuar per mitjà carta de pagament generant l'imprés en l'enllaç següent,http://www.lavallduixo.es/pagos o presencialment en:
  -l'Ajuntament de la Vall d'Uixó
  - Pl. del Centre, núm. 1, oficina d'atenció ciutadana
  -telèfon de consulta 964690184.


 • Exempció / Reducció taxes

  BENEFICIS FISCALS:

  1) Als aspirants que es presenten a qualsevol dels exàmens que es facen en l'Ajuntament que presenten el certificat de discapacitat de grau igual o major que el 33 %, se'ls aplicarà una tarifa equivalent al 50 % de la que corresponga.
  2) Als aspirants que es presenten a qualsevol dels exàmens que es facen en l'Ajuntament que justifiquen fefaentment la seua situació de desocupats de llarga duració, (més de 12 mesos), se'ls aplicarà una tarifa equivalent al 50 % de la que corresponga.
  Tindran dret a la mateixa bonificació aquelles persones que demostren que durant el període de com a mínim 12 mesos hagen treballat 30 o menys dies estant desocupats la resta del període.
  3) Als aspirants que es presenten a qualsevol dels exàmens que es facen en l'Ajuntament que justifiquen la concurrència de les dues circumstàncies anteriors, se'ls aplicarà una tarifa equivalent al 25 % de la que corresponga.

  De les situacions anteriorment assenyalades s'hauran de presentar documentació justificativa junt amb la sol·licitud de participació.


 • Documentació / Informació


  Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria hauran d'emplenar la sol·licitud que trobaran en la web de l'Ajuntament http://www.lavallduixo.es) accedint a "ocupació pública".

  Les sol·licituds hauran d'acompanyar-se de la fotocòpia del DNI (original del DNI només en el cas de presentació presencial en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o OAC de la Vall d'Uixó), i el justificant de l'abonament de la taxa per participació en les proves selectives.

  Els tràmits es podran dur a terme en la seu electrònica de l'Ajuntament, https://sede.lavallduixo.es/.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'hauran de presentar en el registre d'aquesta corporació, en horari d'oficina o a través de la forma que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.lavallduixo.es/ca/page/oposicions


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar