Detall

Agent policia local


 • Descripció

  Agent policia local


 • Organisme

  Xàbia/Jávea
  Plaza de La Iglesia, 4
  Tel:965790500
  Fax:966461719


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits especifics

  Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A, que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 Kw o una relació potència/pes no superior a 0,16 Kw/kg, per a permisos de conducció de motocicletes obtinguts abans del 8 de desembre de 2009 (Reglament general de conductors, aprovat per Reial decret 772/1997, de 30 de maig), o A2, que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 35 Kw o una relació potència/pes màxima de 0,2 kw/kg i no derivades d'un vehicle amb més del doble de la seua potència, per als obtinguts a partir de la data esmentada.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Tindre complits díhuit anys, i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió del títol requerit o equivalent o haver complit les condicions per a obtindre'l en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència haurà de ser reconeguda per l'administració competent i l'hauran d'acreditar degudament les persones aspirants.
  d) No patir malaltia o cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques que s'estableix en l'annex II A de l'Ordre de 23 de novembre de 2005, i tindre una estatura mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.
  e) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  f) No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats.


 • Taxa ordinària

  60,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa es farà mitjançant el document d'autoliquidació simplificada, al qual es pot accedir per mitjà de la pàgina web de l'Ajuntament (va.ajxabia.com), en l'opció "Tràmits Concepte 039".


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  La plaça pertany a l'escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe policia local i els seus auxiliars, enquadrada en l'escala bàsica.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a prendre part en aquesta convocatòria es dirigiran a la persona titular de l'alcaldia presidència de l'Ajuntament.
  En les instàncies, les persones aspirants hauran de manifestar que reuneixen tots els requisits que s'exigeixen en les bases i que es comprometen a prestar el jurament o la promesa preceptius.
  Les instàncies s'han d'acompanyar amb:
  - Còpia del DNI
  - Còpia de la titulació exigida
  - Justificant d'haver ingressat a favor de l'Ajuntament de Xàbia els drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  Es presentaran al Registre General o als llocs enumerats en l'art. 16.4 de la Llei 39/20, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ajxabia.com/ver/1169/empleo-publico.html//


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar