Detall

POLICIA LOCAL


 • Descripció

  POLICIA LOCAL


 • Organisme

  Cox
  Plaza Glorieta, 1
  Tel:965360000
  Fax:966750354


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió del títol de Batxiller Superior, Formació Professional de segon grau o equivalent, o complides les condicions per a obtindre'l en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència ha de ser reconeguda per l'administració competent i ha d'estar degudament acreditada pels aspirants. Els títols estrangers han d'estar degudament convalidats en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.
  c) No patir malaltia o cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques que s'estableixen en l'annex II de l'Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'estableixen els criteris per a la selecció dels policies locals de la Comunitat Valenciana en les proves físiques, psicotècniques i el reconeixement mèdic, i tindre una estatura mínima d'1'65 metres els homes i 1'60 metres les dones.
  d) Tindre complits díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No haver sigut separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de la funció pública.
  f) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  g) No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats. S'haurà d'aportar un certificat d'antecedents penals en el termini màxim de tres mesos des de la constitució de la borsa.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament s'ha d'efectuar en el compte que té obert aquesta corporació en el Banc Sabadell, número ES71 0081 1435 69 0001017406.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en aquest procés selectiu, han d'estar degudament emplenades i s'han de dirigir a l'Alcaldia d'aquest ajuntament, Els aspirants manifestaran que reuneixen totes i cada una de les condicions i els requisits exigits.

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en aquest procés selectiu, han d'estar degudament emplenades i s'han de dirigir a l'Alcaldia d'aquest ajuntament. Els aspirants han de manifestar que reuneixen totes i cada una de les condicions i els requisits exigits.

  El model de sol·licitud de participació en el procés selectiu està en el de l'annex IV d'aquesta convocatòria.

  La instància s'acompanyarà de:

  - Justificant de l'ingrés de la taxa en concepte de drets d'examen.
  - Certificat mèdic oficial en què es faça constar expressament que la persona aspirant no es troba impedida o incapacitada per al seu accés a la funció pública i que compleix les condicions físiques i psíquiques establides en l'Ordre de 23 de novembre de 2005. Aquest certificat no podrà tindre una antiguitat superior a tres mesos; si és el cas, també s'acompanyarà d'un certificat o certificats que acrediten que s'ha superat la prova psicotècnica o les físiques expressament homologades per l'IVASPE, certificats que tindrà una validesa d'un any en el cas de la prova psicotècnica i de quatre anys en el cas de la prova física des de la seua realització, i eximirà durant aquest període l'aspirant de tornar a
  realitzar-les.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'aquest o en els llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.cox.es/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar