Detall

Analistes (diverses especialitats)


 • Descripció

  Analistes (diverses especialitats)


 • Organisme


  Universitat Politècnica de València (UPV)
  Rectorat - edifici 3A
  Camí de Vera, s/n
  46022 València
  Tel.: 96 387 70 00 – 96 387 70 07
  Fax: 96 387 90 09
  Webhttp://www.upv.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases)

 • Termini

  PENDENT. 20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat tindrà únicament caràcter informatiu.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Titulació: llicenciatura, títol d'enginyeria, d'Arquitectura, grau o titulació equivalent.


 • Requisits especifics

  - Grau mitjà o certificat equivalent.


 • Requisits generals

  Torn lliure:
  a) Tindre la nacionalitat espanyola, o ser nacional dels estats membres de la Unió Europea, els cònjuges dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, siga quina siga la seua nacionalitat, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents, i als del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  Així mateix s'estén igualment a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en què s'aplique la lliure circulació de treballadors.
  b) Tindre almenys setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió del títol que consta en l'annex I, o complir les condicions per a obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, s'ha d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació o equivalència
  d) No patir cap malaltia, ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents.
  e) No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. Tractant-se de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes al seu estat l'accés a l'ocupació pública.

  Persones aspirants amb diversitat funcional.

  El tribunal de selecció establirà, per a les persones amb diversitat funcional que així ho sol·liciten, les adaptacions necessàries per a la realització de les proves. A aquest efecte, els interessats han de formular la petició corresponent en la sol·licitud de participació en el present concurs oposició.


 • Taxa ordinària


  28,18 €


  Descripció de la taxa

  El pagament dels drets d'examen es pot fer en efectiu o amb targeta de crèdit:

  - En el cas de pagament en efectiu l'ingrés s'ha de fer mitjançant el rebut emés per l'aplicació d'instàncies en l'adreça d'Internet http://www.upv.es/entitats/SRH/).
  - El pagament mitjançant targeta de crèdit es fa en el moment d'emplenar i imprimir la instància a través de l'aplicació esmentada.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS/BONIFICACIONS

  1. Les persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 %. Per a això han de marcar amb una ics (X) l'apartat d'exempcions Diversitat funcional de la sol·licitud.
  2 . Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria especial. Per a això han de marcar amb una ics (X) l'apartat d'exempcions Família nombrosa especial de la sol·licitud.
  3. Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria general, tenen una bonificació del 50 % de l'import total de la taxa. Per a això han de marcar amb una ics (X) l'apartat d'exempcions Família nombrosa general de la sol·licitud.
  4 . Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova que preveuen l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Per a això han de marcar amb una ics (X) l'apartat Altres de la sol·licitud.

  Les persones que superen finalment les proves selectives i hagen sol·licitat una de les exempcions que estableix la base anterior han de presentar fotocòpia compulsada o acarada dels documents acreditatius de tal exempció, dins del termini de presentació de documents que estableix aquesta convocaria (base 11).


 • Places

  Nombre de places

  5

  Descripció de les places

  Especialitats:

  Torn lliure, especialitat sistemes-xarxes: 1 plaça.
  Promoció interna vertical, especialitat sistemes-xarxes: 2 places.
  Promoció interna vertical, especialitat aplicacions: 2 places.


 • Documentació / Informació


  Les persones que vulguen prendre part en aquestes proves selectives han de presentar una instància, d'acord amb model oficial, que ha de ser impresa a través de la pàgina d'Internet, d'accés públic, de la Universitat Politècnica de València http://www.upv.es/entitats/SRH/).

  S'ha de presentar necessàriament un joc de dues còpies impreses des de la pàgina d'Internet esmentada (còpies per a Servei de Recursos Humans i interessat).

  Per a ser admeses i, si és el cas, prendre part en les proves selectives corresponents, les persones aspirants han de signar la declaració responsable, que figura en la instància d'acord amb el model oficial, en la qual manifesten que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, i han d'acreditar-los posteriorment en cas que siguen seleccionades.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de la Universitat Politècnica de València, siti en l'edifici 3F, planta baixa, al costat de Rectorat, camí de Vera, s/n, CP 46071, de València; en el registre de l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi, siti en la plaça de Ferrándiz i Carbonell, s/n, d'Alcoi; en el registre de l'Escola Politècnica Superior de Gandia, siti en el carrer del Paranimf, núm. 1, del Grau de Gandia, o en qualsevol de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  En cas que s'opte per presentar la sol·licitud en una oficina de Correus, s'ha de fer en sobre obert, perquè la instància siga datada i segellada pel personal de correus abans de ser certificada.
  Les sol·licituds subscrites en l'estranger es poden cursar-se a través de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents, que les han de remetre a continuació a l'organisme competent.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.upv.es/entidades/SRH/


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: (Bases)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar