Detalle Empleo Publico

Infermera/er (OPO 2014-15-16)

Codi SIA: 3025704
Codi GUC: 66518
Organisme: Conselleria de Sanitat
Etapa actual: Emplaçament llistat definitiu.
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Oposició
Prova: Concurs oposició
Titulacions: Titulació universitària de grau (subgrup 2)
Titulació específica: Títol de diplomatura universitària o grau en Infermeria
Grup: A2
Informació en web organisme: http://www.san.gva.es
Nº Places totals: 638

Places

Descripció de places:

Torn d'accés lliure: 587 Torn diversitat funcional igual al 33 % o superior: 51

Requisits

a) Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què es troba definida en el Tractat constitutiu de la Unió Europea, o tindre aquest dret d'acord amb el que es preveu en el Decret 543/2001, de 18 de maig. Independentment de la seua nacionalitat, poden participar el cònjuge de les i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i, quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, hi poden participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents. b) Haver complit setze anys i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa. c) Tindre el títol de diplomat universitari o grau en Infermeria, dins del termini de sol·licituds especificat en aquesta convocatòria, o tindre complides les condicions per a obtindre'l. En el cas que les titulacions s'hagen obtingut en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació. d) Tindre la capacitat funcional necessària per a l'acompliment de les tasques que es deriven del nomenament corresponent. Aquesta capacitat s'ha d'acreditar en el termini requerit en aquesta convocatòria mitjançant un certificat mèdic i la presa de possessió quedarà supeditada a la superació d'aquest requisit. d) No haver sigut separat/ada o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, mitjançant un procediment disciplinari d'una administració pública o un òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes i en el seu estat l'accés a l'ocupació pública. f) Haver ingressat la taxa de participació, en el cas de no estar exempt/a d'aquesta. g) No tindre plaça en propietat de la mateixa categoria i especialitat en el Sistema Nacional de Salut.

Etapa actual:

Emplaçament llistat definitiu.

Publicació

Documentació

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2021, de la Direcció General de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual se cita a termini les persones interessades en el següent procediment ordinari: 2/341/2021, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, Secció 2.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Emplaçament llistat definitiu.

Data de publicació: 16-07-2021

Nomenament

Data de publicació: 14-06-2021

Emplaçament llistat definitiu.

Data de publicació: 13-05-2021

Correcció d'errors (places disponibles)

Data de publicació: 27-01-2021

Presentació de documents. Oferta places vacants.

Data de publicació: 19-01-2021

Correcció d'errors (puntuació fase de concurs)

Data de publicació: 15-01-2021

Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs

Data de publicació: 28-02-2020

Relació provisional del concurs oposició. Termini al·legacions

Data de publicació: 04-10-2019

Llista provisional d'aprovats/suspesos (fase oposició). Termini d'al·legacions i plantilla definitiva.

Data de publicació: 16-01-2019

Plantilla de respostes de l'exercici

Data de publicació: 22-10-2018

Correcció d'errors (llista definitiva d'admesos/exclosos)

Data de publicació: 16-10-2018

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen

Data de publicació: 20-09-2018

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 27-07-2018

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 10-10-2017

Tornar al llistat d'etapes

Emplaçament llistat definitiu.

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.