Detalle Empleo Publico

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en Obstetrícia i Ginecologia d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Codi SIA: 66534
Organisme: CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
Etapa actual: Llista definitiva d'adjudicacions. Termini de recurs
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Concurs de trasllats
Prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Titulacions: Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)
Titulació específica: Títol de Facultatiu o Facultativa Especialista en Obstetrícia i Ginecologia.
Grup: A1

Requisits

A) Participació obligatòria El personal estatutari fix que haja obtingut el seu reingrés amb caràcter provisional a una plaça de la categoria i especialitat objecte d'aquesta convocatòria, està obligat a participar en el present concurs de trasllats. B) Participació voluntària Pot participar voluntàriament en aquest concurs de trasllats el personal estatutari fix amb nomenament en propietat en la categoria i especialitat objecte d'aquesta convocatòria, siga quin siga el servei de salut de què depenga. Requisits del personal fix per a ser admés al concurs: a) El personal en actiu o amb reserva de plaça ha d'haver pres possessió de la seua plaça actual o de la que té reservada, almenys, un any abans de la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds d'aquest concurs. En el cas que la persona aspirant haja obtingut destinació mitjançant el procediment de redistribució d'efectius, no és exigible l'esmentat requisit. b) El personal en situació diferent de la d'actiu i sense reserva de plaça ha de reunir els requisits necessaris per al seu reingrés al servei actiu l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds. Els requisits exigits per a participar en aquest concurs han de mantindre's al llarg de tot el procés, és a dir, fins al moment de la presa de possessió en la plaça de nova adjudicació.

Etapa actual:

Llista definitiva d'adjudicacions. Termini de recurs

Publicació

Documentació

RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es publica l'adjudicació definitiva del concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en obstetrícia i ginecologia d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocat per Resolució de 28 de setembre de 2017, del director general de Recursos Humans i Econòmics.

Presentació

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I preferentment en:

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llista definitiva d'adjudicacions. Termini de recurs

Data de publicació: 02-11-2018

Llista provisional. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 26-07-2018

Nomenament de la comissió de valoració

Data de publicació: 06-02-2018

Correcció d'errors (bases)

Data de publicació: 24-10-2017

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 13-10-2017

Tornar al llistat d'etapes

Llista definitiva d'adjudicacions. Termini de recurs

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.
Texto EN: Mismo que en castellano