Detall

Agent de Policia Local


 • Descripció

  Agent de Policia Local


 • Organisme

  Oliva
  Plaça Ajuntament, 1
  Tel:962850250
  Fax:962839772


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Correcció d'errors bases (ampliació de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits especifics

  a) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  b) Estar en possessió del certificat B1 de la Junta Qualificadora de Valencià o un d'equivalent.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que s'ha disposat per a l'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats.
  b) Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) No patir malaltia ni estar afectada la persona aspirant per una limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les seues funcions o que les impossibilite d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques que es detallen en l'Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, i tindre una estatura mínima d'1,65 metres, els homes, i d'1,60 metres les dones.
  d) Estar en possessió del títol de Batxillerat, o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  d) No haver sigut separada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatuaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas de personal laboral, en què haguera sigut separada o inhabilitada. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitada o en situació equivalent ni haver sigut sotmesa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  f) No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats..


 • Taxa ordinària

  18,00 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen s'han d'ingressar en el compte núm. 0182-5941-44-0017114001 del BBVA sucursal d'Oliva, a nom de l'Ajuntament d'Oliva, i se n'adjuntarà una còpia del resguard.


 • Documentació / Informació

  Les persones que vulguen participar en aquestes proves selectives han de presentar emplenat el document de sol·licitud d'admissió a proves selectives.
  Les instàncies per a sol·licitar la participació en el procés selectiu s'han de dirigir a l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament d'Oliva, i es podrà utilitzar la instància model facilitada pel Registre General i que es farà pública mitjançant els recursos electrònics de què dispose l'Ajuntament.
  Les instàncies per a sol·licitar la participació en el procés selectiu han d'estar emplenades degudament. En aquestes sol·licituds, les persones sol·licitants hauran de manifestar que coneixen les bases i que reuneixen tots els requisits que s'hi exigeixen, referits sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació d'instàncies, i que disposen de la documentació original que així ho acredita i que es posarà a disposició de l'Administració quan es requerisca.
  Juntament amb el model d'instàncies, les persones aspirants han d'acompanyar la documentació següent amb:
  - Fotocòpia del document nacional d'identitat, compulsada degudament, o document equivalent acreditatiu de la identitat de la persona aspirant a l'efecte d'acreditar els requisits d'edat i nacionalitat.
  - Fotocòpia de la titulació acadèmica o còpia autentificada exigible per a la convocatòria, que s'ha d'acompanyar de l'original per a compulsar-la, o justificant d'haver pagat els drets d'expedició, sense perjudici de la posterior presentació d'aquesta, que els habilita per a l'exercici de la plaça sol·licitada.
  - Resguard justificatiu d'haver abonat els drets d'examen. En el document d'ingrés dels drets d'examen ha de constar el nom de l'aspirant i la plaça a què opte.


 • Lloc de presentació

  Al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament o als llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).


 • Altres formes de presentació

  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, se n'haguera subscrit el conveni oportú. c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament. d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) A qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://oliva.es/tauler/borses-de-treball-publicades-al-bop-18102017-termini-presentacio-instancies-fins-28-doctubre/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar