Detall

Agent de Policia Local.


 • Descripció

  Agent de Policia Local.


 • Organisme

  Almenara
  Casablanca, 56
  Tel:962624801
  Fax:962623165


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Títol de Batxiller o Tècnic/a de Formació Professional


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió del títol de Batxiller Superior, Formació Professional de 2n grau o equivalent o complir les condicions per a obtindre'l en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència ha de ser reconeguda com a tal per l'administració competent en cada cas concret i degudament acreditada en aquest sentit pels aspirants.
  c) No patir malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les corresponents funcions d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques establides en l'annex III i tindre una estatura mínima d'1'65 metres per als homes i 1'60 metres per a les dones.
  d) Haver complit díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes, de les entitats locals o de qualsevol altra institució juridicopública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
  f) No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.


 • Taxa ordinària

  100,00 €


  Descripció de la taxa

  La tarifa per la concurrència a proves selectives s'ha de fer efectiva en La Caixa núm. de compte IBAN ES92 2100 6296 7702 0000 4457.


 • Places

  Nombre de places

  3

  Descripció de les places

  - Torn lliure: 2 places.
  - Torn mobilitat: 1 plaça.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a prendre part en la convocatòria (model annex I) s'ha de dirigir a l'Alcaldia Presidència d'aquest ajuntament, i es pot utilitzar la instància model que facilitarà el Registre de l'Ajuntament i que es trobarà disponible en el web de l'Ajuntament d'Almenara. En les sol·licituds, les persones interessades han de manifestar que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides en la base segona i s'han de comprometre a acreditar-les documentalment quan se'ls exigisca.

  A la instància s'adjuntarà:
  1. Fotocòpia simple del DNI.
  2. Justificant d'haver ingressat la corresponent taxa.
  3. Fotocòpia simple de la titulació requerida.


 • Lloc de presentació

  Les persones interessades han de presentar les sol·licituds en el Registre General d'Entrada de Documents d'aquest ajuntament o a través de qualsevol de les formes previstes en l'apartat 4 de l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

  Ajuntament d'Almenara
  C/ CASABLANCA, núm. 56, - 12590 Almenara
  Tel. 96/2624801 - Fax.96/2623165


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.almenara.es/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar