Detalle Empleo Publico

Cos superior Gestió en Arquitectura, A2-17, torn de promoció interna, convocatòria 18/16.

Codi SIA: 3025730
Codi GUC: 66620
Organisme: Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
Etapa actual: Declaració de convocatòria deserta. Termini recurs
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Promoció interna
Prova: Concurs-oposició (accés RESTRINGIT)
Titulacions: Titulació universitària de grau (subgrup 2)
Titulació específica: Arquitectura tècnica o bé, títol universitari oficial de grau.
Grup: A2
Nº Places totals: 2

Places

Requisits

a) Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat on s'aplique la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les persones ciutadanes espanyoles i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el tractat corresponent, el cònjuge de les persones nacionals d'algun estat on s'aplique la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separades de dret. Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, podran participar els descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a costa seu. b) Edat: tindre 16 anys i no haver aconseguit l'edat de jubilació. c) Titulació: estar en possessió del títol universitari d'Arquitectura, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos, o complides les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposen del certificat que ho acredite. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació. d) Capacitat: tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que calguen per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents. e) Habilitació: no haver sigut separat, o haver-se revocat el seu nomenament com personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Podran optar al torn de persones amb diversitat funcional les persones aspirants que, complint els requisits anteriors, posseïsquen una diversitat funcional de grau igual o superior al 33 % i que el formulen expressament en la sol·licitud de participació seguint les instruccions establides en la base 6.3.1. Les condicions per a l'admissió a les proves, s'hauran de complir en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu, fins al moment de la presa de possessió. L'Administració podrà requerir als aspirants que acrediten la veracitat dels requisits exigits per a participar, així com de tots els documents que puguen aportar en aquest procés selectiu. Si els requisits no no són acreditats en el termini de 10 dies hàbils següents a la notificació del requeriment, la persona aspirant podrà quedar exclosa del procés selectiu. No podrá participar en aquest procediment selectiu el personal que ja tinga la condició de personal funcionari de carrera del Cos superior tècnic d'Arquitectura, A1-18.

Etapa actual:

Declaració de convocatòria deserta. Termini recurs

Publicació

Llistat d'etapes

Etapa actual: Declaració de convocatòria deserta. Termini recurs

Data de publicació: 11-10-2019

Criteris d'avaluació

Data de publicació: 09-07-2019

Acord de notes del 2n examen. Termini de recurs

Data de publicació: 09-07-2019

Acord del tribunal pel qual es convoca a la lectura del 2n exercici

Data de publicació: 12-06-2019

Nota informativa

Data de publicació: 13-05-2019

Acord del tribunal pel qual es determina la data del 2n exercici

Data de publicació: 25-04-2019

Plantilla de respostes del 1r exercici

Data de publicació: 04-03-2019

Nota informativa

Data de publicació: 13-02-2019

Nota informativa

Data de publicació: 12-02-2019

Llista definitiva d'admesos/exclosos. Termini de recurs

Data de publicació: 05-02-2019

Nomenament de tribunal

Data de publicació: 06-11-2018

Informació d'interés

Data de publicació: 15-06-2018

Correcció d'errors (bases)

Data de publicació: 02-05-2018

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 15-02-2018

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 14-11-2017

Tornar al llistat d'etapes

Declaració de convocatòria deserta. Termini recurs

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.