Detall

Cos superior tècnic de medicina de l'Administració, A1-24, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 21/16


 • Descripció

  Cos superior tècnic de medicina de l'Administració, A1-24, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 21/16


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : Informació d'interés

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A - Doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent


 • Titulació específica

  Llicenciatura en Medicina, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari.


 • Requisits especifics

  No podrá participar en aquest procediment selectiu el personal que ja tinga la condició de personal funcionari de carrera del cos superior tècnic d'arquitectura, A1-18.


 • Requisits generals

  a) Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat on s'aplique la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les persones ciutadanes espanyoles i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el tractat corresponent, el cònjuge de les persones nacionals d'algun estat on s'aplique la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separades de dret.
  Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, podran participar els descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a costa seu.
  b) Edat: tindre 16 anys i no haver aconseguit l'edat de jubilació.
  c) Titulació: estar en possessió del títol de llicenciatura en Medicina, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos, o complides les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposen del certificat que ho acredite.
  En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.
  d) Capacitat: tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que calguen per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.
  e) Habilitació: no haver sigut separat, o haver-se revocat el seu nomenament com personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir.

  Podran optar al torn de persones amb diversitat funcional les persones aspirants que, complint els requisits anteriors, posseïsquen una diversitat funcional de grau igual o superior al 33 % i que el formulen expressament en la sol·licitud de participació seguint les instruccions establides en la base 6.3.1.

  Les condicions per a l'admissió a les proves, s'hauran de complir en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu, fins al moment de la presa de possessió.

  L'Administració podrà requerir als aspirants que acrediten la veracitat dels requisits exigits per a participar, així com de tots els documents que puguen aportar en aquest procés selectiu. Si els requisits no no són acreditats en el termini de 10 dies hàbils següents a la notificació del requeriment, la persona aspirant podrà quedar exclosa del procés selectiu.


 • Taxa ordinària

  28,19 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen s'ingressaran a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en la sol·licitud. El pagament de la taxa es justificarà mitjançant el justificant corresponent que l'entitat bancària emetrà atenent a la modalitat de pagament que trie la persona aspirant.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS/DESCOMPTES

  - Les persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 %. Per a això, en l'apartat «Exempcions» de la sol·licitud presencial o telemàtica, s'assenyalarà amb una ics (X) «Diversitat funcional».
  - Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria especial. Per a això, en l'apartat «Exempcions» de la sol·licitud presencial o telemàtica, s'assenyalarà amb una ics (X) «Família nombrosa especial».
  - Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria general gaudiran d'una bonificació del 50 % de l'import total de la taxa. Per a això, en l'apartat «Exempcions» de la sol·licitud presencial o telemàtica, s'assenyalarà amb una ics (X) «Família nombrosa general».
  - Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició per qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Per a això, s'assenyalarà amb una ics (X) l'apartat «Altres» de la sol·licitud presencial o telemàtica.

  S'aplicarà una bonificació del 10 % de l'import total de la taxa, acumulable a la bonificació anterior quan la presentació de la sol·licitud de participació en les proves es faça per mitjans telemàtics.

  Les persones que superen finalment les proves selectives i hagen sol·licitat una de les exempcions establides en la base anterior hauran de presentar fotocòpia compulsada dels documents acreditatius d'aquesta exempció. En el cas que no es presenten en el termini que s'assenyala en la base 11, no podran ser anomenades personal funcionari de carrera de la Generalitat, sense perjudici de la responsabilitat en què pogueren haver incorregut per falsedat en les seues sol·licituds de participació.


 • Places

  Nombre de places

  11

  Descripció de les places

  - Torn lliure: 10
  - Discapacitat funcional: 1


 • Documentació / Informació

  Les persones que vulguen participar en aquestes proves selectives hauran d'emplenar la sol·licitud d'una de les maneres següents:
  - Sol·licitud presencial: mitjanaçant del model que figura en l'annex IV i que se'ls facilitarà a les oficines públiques que s'esmenten en l'annex V o en el portal de l'administració de la Generalitat «Http:// www.gva.es» (apartat: Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Direcció General de Funció Pública Oposicions i concursos).

  - Sol·licitud telemàtica: per mitjà del formulari habilitat en el portal de l'administració de la Generalitat «Http://www.gva.es» (apartat: Atenció al ciutadà Guia PROP Ocupació pública Descripció: "Cos superior tècnic de Medicina de l'Administració, A2-19, Convocatoria 26/16" Tramiteu amb certificat).


 • Lloc de presentació

  - Sol·licitud presencial: es presentarà a les oficines públiques que figuren en l'annex V, una vegada s'haja emplenat i abonat la taxa. També es podran presentar de la manera prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  - Sol·licitud telemàtica: es presentarà per Internet mitjançant la firma electrònica, una vegada s'haja emplenat el formulari i efectuat el pagament telemàtic de la taxa. No seran vàlides les sol·licituds que encara que s'hagen pagat, no s'hagen firmat electrònicament.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=66627 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.