Detall

Cos facultatiu superior, escala sanitària (metges/esses)


 • Descripció

  Cos facultatiu superior, escala sanitària (metges/esses)


 • Organisme


  Govern de Castella i Lleó: Conselleria de Sanitat
  Passeig de Zorrilla, 1
  47007 Valladolid
  Tel. 98 3413 600
  Fax 98 3413 661
  Webhttp://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/Institucional/Page/PlantillaDirectorio/1188637390871/_/_/1142233481711?asm=jcyl


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  COBERTURA INTERINA


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  Ser espanyol sense perjudici del que estableix la legislació d'aplicació sobre l'accés a determinats sectors de la funció pública dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea.
  · Tindre complits els 16 anys d'edat en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies o, si és el cas, complir els requisits d'edat establits legalment per a ingrés en l'Administració Pública.
  · Estar en possessió del títol exigit, o en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds.
  · No estar separat mitjançant expedient disciplinari de qualsevol de les administracions públiques ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  · Tindre la capacitat necessària per a l'exercici de les funcions corresponents.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Característiques del lloc: responsable del control epidemiològic de malalties infeccioses.
  Conselleria: Sanitat
  Centre Directiu: Secretaria General
  Servei: Servei Territorial de Sanitat i Benestar Social de Sòria
  Secció: Epidemiologia


 • Documentació / Informació

  Els aspirants per a cobrir la plaça esmentada, que en tot cas hauran de reunir els requisits que s'assenyalen en aquesta convocatòria, hauran d'adreçar les seues instàncies, segons el model adjunt, a la persona titular de la Delegació Territorial de la Junta de Castella i Lleó a Sòria, acreditant documentalment els mèrits que s'hi al·leguen, documentació que anirà compulsada degudament quan es tracte de fotocòpies.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies es presentaran en les oficines i punts d'informació i atenció al ciutadà de la Junta de Castella i Lleó, o als llocs a què fa referència l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells Insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú. c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament. d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) A qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar