Detall

Mecànics conductors


 • Descripció

  Mecànics conductors


 • Organisme

  Consell Insular d'Eivissa
  Av. d'Espanya, 49, 07800, Eivissa


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Prova d'aptitud / Valoració de mèrits


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits especifics

  1. Estar en possessió del permís de conduir C.
  2. Acreditar el requisit de coneixements de llengua catalana, nivell B1 (nivell llindar), de conformitat amb el Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència dels coneixements de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública per a ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
  Els coneixements de llengua catalana s'han d'acreditar mitjançant l'aportació d'un certificat corresponent a un nivell igual o superior al que exigeix el Decret 11/2017, expedit o reconegut com a equivalent o que estiga homologat per la Direcció General de Política Lingüística, o bé expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública.


 • Requisits generals

  a. Tindre la nacionalitat espanyola o alguna de les previstes en l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, que permeta l'accés a l'ocupació pública. En el cas que les persones aspirants no tinguen la nacionalitat espanyola i pel seu origen no es deriven els coneixements de la llengua castellana, n'han d'acreditar el coneixement mitjançant l'aportació del diploma d'espanyol com a llengua estrangera, regulat en el RD 1137/2002, de 31 d'octubre, pel qual es regulen "els diplomes d'espanyol com a llengua estrangera (DELE)" expedit per les entitats previstes o mitjançant l'acreditació que estan en possessió d'una titulació acadèmica espanyola expedida per l'òrgan oficial competent al territori espanyol, o bé mitjançant la superació d'una prova específica que acredite que tenen el nivell adequat de comprensió i d'expressió oral i escrita en aquesta llengua.
  b. Tindre 16 anys d'edat complits i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.
  c. No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per a resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionariat, en el cas que hagen sigut separades o inhabilitades. En el cas de nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.
  d. Haver satisfet els drets de participació de la manera que s'estableix en aquestes bases.
  e. Tindre les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a exercir les funcions de la plaça que cal proveir.
  f. Estar en possessió del títol requerit o equivalent o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds. En el cas de titulacions que s'hagen obtingut a l'estranger, s'haurà de tindre la credencial que n'acredite l'homologació.


 • Taxa ordinària

  12,02 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa es farà mitjançant el model d'autoliquidació que figura en la pàgina web del Consell Insular d'Eivissa.
  En cap cas, la presentació només del justificant d'ingrés dels drets de participació no suposarà la substitució del tràmit de presentació, en temps i forma, de la sol·licitud en l'òrgan que s'estableix en aquestes bases.
  Així mateix, la falta d'abonament d'aquests drets de participació durant el termini de presentació de sol·licituds no es podrà esmenar i determinarà l'exclusió de les persones aspirants.
  Els drets de participació es reintegraran a les persones aspirants excloses, per causes no imputables a aquestes, sempre que en formulen la reclamació corresponent. La devolució s'efectuarà una vegada finalitzat el procés selectiu.


 • Places

  Descripció de les places

  La plaça correspon a personal funcionari grup C, subgrup C2, pertanyents a l'escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe personal oficis, i és per a cobrir, d'una manera interina o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de treball que calguen al Consell Insular d'Eivissa.


 • Documentació / Informació

  Les persones aspirants que vullguen participar en el procés selectiu hauran de presentar la sol·licitud normalitzada corresponent que hi ha en l'annex I de les bases i que estarà disponible a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i en la pàgina web del Consell Insular d'Eivissa.
  Les sol·licituds es dirigiran a la persona titular del Presidència del Consell Insular d'Eivissa, av. Espanya, 49, 07800 Eivissa.
  Els errors de fet que es puguen advertir en la sol·licitud es poden esmenar en qualsevol moment, d'ofici a instància de part. Les persones aspirants queden vinculades per les dades que hagen fet constar en les seues sol·licituds, i poden únicament sol·licitar-ne la modificació per mitjà d'un escrit motivat, dins del termini establit per a la presentació de sol·licituds.
  A la sol·licitud, l'ha d'acompanyar necessàriament:
  - Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat. Les persones aspirants no espanyoles incloses dins de l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, hauran de presentar un document que acredite que són nacionals de la Unió Europea o d'algun estat, al qual, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors. Tots els documents hauran d'estar oficialment traduïts al castellà o al català.
  - Fotocòpia compulsada del certificat del nivell de coneixements de llengua catalana exigit en les bases d'aquesta convocatòria.
  - Justificant original d'haver satisfet els drets de participació. A la sol·licitud s'ha d'adjuntar el resguard original de l'ingrés que s'ha efectuat.


 • Lloc de presentació

  Al Registre General del Consell Insular d'Eivissa, al registre dels ajuntaments de Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia i Santa Eulària des Riu, ja que tenen signat el conveni d'integració de registres oportú, o de la manera que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.conselldeivissa.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?numeroPagina=1&codbusqueda=386&codResi=1&layout=p_20_contenedor1.jsp&codMenu=504&seccion=s_lpro_d10_v1.jsp&language=ca


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar