Detall

Educador/a social


 • Descripció

  Educador/a social


 • Organisme

  Xirivella
  Plaza Concordia, 6
  Tel:963135050
  Fax:963703179


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits especifics

  Estar en possessió del perfil lingüístic: C1-3 (nivell mitjà de valencià).
  Per a l'acreditació del perfil lingüístic es pot optar fer l'exercici establit en la fase d'oposició, que serà obligatori i eliminatori i, per tant, s'ha d'obtindre la qualificació d'APTE per a acreditar aquest requisit. Aquest exercici serà previ a la fase de selecció.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la nacionalitat d'un dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats on es puga aplicar la lliure circulació de treballadors en el marc dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea, certificats per l'Estat espanyol, o mantindre amb aquests la relació familiar a què es refereix l'article 1.2 de la Llei 17/1993, de 23 de desembre. Els nacionals d'altres estats han de demostrar coneixements suficients de valencià i castellà; s'exigeix la superació de proves amb aquesta finalitat. Se n'exceptuen les places que donen fe pública, les quals només podran ocupar persones amb la nacionalitat espanyola (article 1.1 Llei 17/93, de 23 de desembre), així com els llocs de treball que impliquen l'exercici del poder públic i les funcions que tenen per objecte la salvaguarda dels interessos de l'Ajuntament de Xirivella.

  b) Tindre complits els setze anys.

  c) No excedir l'edat màxima de jubilació forçosa, llevat que per llei se n'establisca una altra de diferent per a l'accés a l'ocupació pública.

  d) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les seues tasques. No patir cap malaltia, ni estar afectat per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les funcions o que les impossibilite. Així mateix, no s'ha de patir cap malaltia inclosa en el quadre d'exclusions mèdiques que cada convocatòria puga establir.

  e) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a treballs o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala del funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que desenvolupava en el cas del personal laboral, del qual haja estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no estar inhabilitat o en situació equivalent i no estar sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i mateix context, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  55,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament s'ha d'efectuar mitjançant autoliquidació, en els impresos habilitats a aquest efecte per l'Ajuntament, i se'n farà l'ingrés en qualsevol entitat bancària autoritzada o en la Caixa Municipal, si està operativa, abans de presentar la sol·licitud d'inscripció corresponent. No s'admet el pagament fora del termini establit.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS/DESCOMPTES

  Es concedeix una bonificació a les persones que acrediten la seua situació de desocupació en el termini de presentació d'instàncies.
  Es consideren persones en situació de desocupació les que estiguen inscrites en el SERVEF i que certifiquen aquesta situació mitjançant la presentació, en el termini de presentació d'instàncies, del certificat de situació laboral de l'entitat esmentada, que es pot sol·licitar de manera telemàtica mitjançant el codi AUTOSERVEF o, si no es tenen els mitjans per a fer-ho així, a l'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament, en què conste:
  - No estar percebent prestacions assistencials ni prestacions de tipus contributiu reconegudes pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, d'ara en avant SEPE, 100 % de bonificació.
  - Estar percebent prestacions assistencials o de tipus contributiu per import igual o inferior al 80 % de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples vigent (IPREM), 90 % de bonificació.
  - Estar percebent prestacions de tipus contributiu, reconegudes pel SEPE, per un import igual o superior al 80 % de l'Indicador públic de renda d'efectes múltiples vigent (IPREM) i inferiors al salari mínim interprofessional, 60 % de bonificació.
  En aquest últim cas:
  - Si es tracta, a més, de família nombrosa general, 80 % de bonificació.
  - Si es tracta de família nombrosa especial, 90 % de bonificació.
  La situació de família nombrosa general i especial s'ha d'acreditar per mitjà de la documentació expedida per l'organisme públic corresponent. La percepció de prestacions de tipus contributiu o assistencial, així com la no-percepció d'aquestes, s'han d'acreditar per mitjà de la certificació expedida pel SEPE; dins del termini de presentació d'instàncies.
  La situació i condicions ressenyades anteriorment han de constar, de manera expressa, en els certificats mencionats anteriorment, que han d'estar referits al termini de presentació d'instàncies que hi haja establit.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  ACCÉS LLIURE
  Plaça vacant en la plantilla, inclosa en l'OEP corresponent a l'exercici 2015.


 • Documentació / Informació


  Les persones que vulguen participar en les proves d'accés corresponents ho han de sol·licitar segons el model d'instància que facilitarà l'oficina municipal d'informació i la pàgina web de l'ajuntament http://www.xirivella-ajuntament.es).

  La sol·licitud d'inscripció s'ha d'acompanyar, en tot cas, de l'original o de fotocòpia compulsada de l'autoliquidació ingressada degudament.
  Les persones aspirants han de practicar l'autoliquidació en els impresos habilitats a aquest efecte per l'Ajuntament.
  Així mateix, a la instància s'han d'adjuntar els certificats que acrediten el dret a l'exempció o bonificació del pagament de la taxa.


 • Lloc de presentació

  Al Registre General de l'Ajuntament, pl. de la Concòrdia, 6, en l'horari acordat del registre, i en qualsevol altre punt d'informació que s'establisca en les bases específiques o de la manera que determina l'article 38.4 de la Llei 30/92, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.


 • Altres formes de presentació

  a) Als registres dels òrgans administratius a què s'adrecen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament. d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) A qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.xirivella.es/va/xirivella-ajuntament/concurs-oposici%C3%B3-personal-educador-social


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar