Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Ajudant/a d'oficis i de serveis generals (persones amb dificultats d'integració laboral a causa de la seua capacitat intel·lectual)


 • Descripció

  Ajudant/a d'oficis i de serveis generals (persones amb dificultats d'integració laboral a causa de la seua capacitat intel·lectual)


 • Organisme

  Generalitat de Catalunya: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
  Via Laietana, 26
  08003 Barcelona
  Tel:93 567 17 00
  Fax:93 567 17 69


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)


 • Grup

  E - Certificat Escolaritat (grup E)


 • Requisits especifics

  - Requisits de coneixements de llengua: cal tindre els coneixements de llengua catalana de nivell bàsic (A2) o superior. Les persones que acrediten un nivell de coneixements de llengua catalana superior al previst com a requisit (nivell bàsic A2), aquest es tindrà en compte com a mèrit.
  Aquests requisits s'han d'acreditar amb la sol·licitud de participació, segons el que preveu l'annex 3 d'aquesta resolució. En cas de no tindre cap d'aquestes acreditacions, es farà la prova prevista en l'apartat 2 de l'annex 3.


 • Requisits generals

  a) Nacionalitat: tenir ciutadania espanyols o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats on, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, es puga aplicare la lliure circulació de treballadors.
  També podran ser admesos el cònjuge, la descendència directa i la del cònjuge, tant de la ciutadania espanyola com de la nacional dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats on, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, es puga aplicar la lliure circulació de treballadors, siga quina siga la seua nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguen separats de dret i, respecte a la descendència directa, que siga menors de vint-i-un anys o major d'aquesta edat, però visca a càrrec dels progenitors.
  Així mateix, les persones estrangeres amb residència legal a Espanya poden participar en aquesta convocatòria d'accés, d'acord amb la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats de es persones estrangers a Espanya i la seua integració social.
  b) Edat: haver complit 16 anys i no superar l'edat establida per a la jubilació forçosa.
  c) Capacitat: poder desenvolupar les tasques pròpies de la categoria del lloc de treball sense necessitat d'una supervisió o suport constants una vegada superat el període d'adaptació, d'acord amb el que acredite un dictamen vinculant expedit per l'equip multiprofessional competent, que fixarà el grau de discapacitat intel·lectual i tindrà en compte, si és el cas, la valoració de les competències professionals per part del personal tècnic en inserció laboral de la Direcció General de Funció Pública, d'acord amb el que preveu la base 3.
  És requisit tindre aquest dictamen emés per a aquesta convocatòria, en el qual es declare el grau de discapacitat de la persona aspirant i el compliment de les condicions per a exercir les funcions de cada una de les places sol·licitades.
  En aquest cas, és requisit tindre un grau de discapacitat intel·lectual derivada exclusivament de retard mental, d'acord amb les especificacions següents:
  -Entre el 25 % i el 29 %, per a les places 1 a 16 de l'annex 2.


 • Taxa ordinària

  24,90 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa es pot fer pels mitjans que s'indiquen a continuació:
  a) En línia: amb targeta bancària, en «Tràmits gencat», una vegada enviada la sol·licitud telemàtica, emplenant
  directament l'apartat «Mitjançant targeta de crèdit/dèbit».
  b) Carta de pagament: es pot utilitzar aquest mitjà quan es fa la inscripció telemàticament en «Tràmits gencat». La carta de pagament s'ha d'imprimir i la taxa s'ha d'abonar per mitjà dels caixers automàtics de qualsevol oficina de l'entitat col·laboradora CaixaBank, SA.
  c) Imprés de la sol·licitud: la persona aspirant haurà de presentar la instància en paper a qualsevol oficina de l'entitat col·laboradora CaixaBank, SA i efectuar l'abonament corresponent.
  d) Transferència bancària, ingrés en compte o gir postal o telegràfic: de manera excepcional, si no es fa el pagament per algun dels mitjans mencionats en els apartats anteriors, es pot fer l'ingrés en el compte núm. ES75 2100 3000 1622 0162 8357. S'hi ha de fer constar el nom i els cognoms, l'import de la taxa i el número de registre de la convocatòria.
  En cap cas el pagament a l'entitat col·laboradora substitueix el tràmit de presentació de la sol·licitud dins del termini establit i de la manera apropiada.
  ALTRES QUANTIES BONIFICADES.
  b) Amb la bonificació per sol·licitud i pagament telemàtics: 19,95 euros.
  c) Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general: 17,45 euros.
  d) Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial: 12,45 euros.
  e) Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general i per sol·licitud i pagament telemàtics: 12,45 euros.
  f) Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial i per sol·licitud i pagament telemàtics: 7,50 euros.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  Estan exemptes d'efectuar el pagament de la taxa les persones aspirants que, dins del termini de presentació de sol·licituds:
  a) Es troben en situació de desocupació, inscrites en les oficines de treball del Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies, i/o, si és el cas, del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), i no perceben cap prestació econòmica. En aquest cas, la persona aspirant només haurà d'assenyalar en l'epígraf corresponent de la seua sol·licitud aquesta circumstància i no caldrà que acredite documentalment aquesta situació.
  b) Estiguen jubilats. En aquest supòsit, la persona aspirant haurà de presentar, dins del termini de presentació de sol·licituds, la documentació que acredite aquesta circumstància, emesa per l'òrgan competent.
  c) Acrediten una discapacitat igual o superior al 33 %. La persona aspirant haurà de presentar, dins d'aquest termini, la documentació que acredite aquesta circumstància.
  BONIFICACIONS
  S'aplicarà la bonificació esmentada sobre l'import de la taxa d'inscripció a les persones aspirants que es troben en alguna de les situacions indicades:
  a) En els casos en què tant la presentació de la sol·licitud de participació com el pagament corresponent es facen per mitjans telemàtics en les convocatòries en què es permeta la tramitació telemàtica del procediment de participació regulat per l'Ordre 121/2003, del 14 de març, s'aplicarà una bonificació del 20%. Aquesta bonificació és acumulable a les altres bonificacions.
  b) En els casos de persones membres de famílies nombroses de categoria general, s'estableix una bonificació del 30%.
  c) En els casos de persones membres de famílies nombroses de categoria especial, s'estableix una bonificació del 50%. Les situacions dels apartats b i c s'han de complir dins del termini de presentació de sol·licituds i caldrà aportar el títol de família nombrosa, atorgat a Catalunya pel Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies, o equivalent.


 • Places

  Nombre de places

  24

  Descripció de les places

  Personal laboral fix dels departaments de la Generalitat de Catalunya.
  Vegeu la relació de llocs oferits en aquesta convocatòria en l'annex 2.


 • Documentació / Informació

  El pagament de la taxa es pot fer pels mitjans que s'indiquen a continuació:
  a) En línia: amb targeta bancària, en «Tràmits» de gencat, una vegada enviada la sol·licitud telemàtica, emplenant
  directament l'apartat «Mitjançant targeta de crèdit/dèbit».
  b) Carta de pagament: es pot utilitzar aquest mitjà quan es fa la inscripció telemàticament en «Tràmits» de gencat. La carta de pagament s'ha d'imprimir i la taxa s'ha d'abonar per mitjà dels caixers automàtics de qualsevol oficina de l'entitat col·laboradora CaixaBank, SA.
  c) Imprés de la sol·licitud: la persona aspirant haurà de presentar la instància en paper a qualsevol oficina de l'entitat col·laboradora CaixaBank, SA i efectuar l'abonament corresponent.
  d) Transferència bancària, ingrés en compte o gir postal o telegràfic: de manera excepcional, si no es fa el pagament per algun dels mitjans mencionats en els apartats anteriors, es pot fer l'ingrés en el compte núm. ES75 2100 3000 1622 0162 8357. S'hi ha de fer constar el nom i els cognoms, l'import de la taxa i el número de registre de la convocatòria.
  En cap cas el pagament a l'entitat col·laboradora substitueix el tràmit de presentació de la sol·licitud dins del termini establit i de la manera apropiada.
  ALTRES QUANTIES BONIFICADES.
  b) Amb la bonificació per sol·licitud i pagament telemàtics: 19,95 euros.
  c) Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general: 17,45 euros.
  d) Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial: 12,45 euros.
  e) Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general i per sol·licitud i pagament telemàtics: 12,45 euros.
  f) Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial i per sol·licitud i pagament telemàtics: 7,50 euros.


 • Lloc de presentació


  a) Telemàtic: per mitjà de la pàgina web «Tràmits» de gencat http://web.gencat.cat/ca/tramits/) las sol·licituds tramitades per aquest portal queden registrades automàticament en el Registre General Electrònic.
  b) Telemàtic assistit: les oficines d'atenció ciutadana que es mencionen a continuació prestaran un servei de presentació assistida de sol·licituds. (Veure relació d'oficines en l'ANNEX 4)
  c) Presencial: en qualsevol registre dels òrgans o oficines previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com en l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.


 • Altres formes de presentació

  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells Insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú. c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament. d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) A qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Proces-de-seleccio-de-nou-acces-restringit-per-a-persones-amb-dificultats-dintegracio-laboral-per-rao-de-la-seva-capacitat-intellectual-conv.-228?category=725c8452-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&tipusNom=Processos%20selectius%20i%20de%20capacitaci%C3%B3


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar