Detall

Agutzil/a de serveis múltiples


 • Descripció

  Agutzil/a de serveis múltiples


 • Organisme

  Ademuz
  Plaza Ayuntamiento , 1
  Tel:978782000
  Fax:978782371


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Correcció d'errors bases (ampliació de plazo)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Altres categories professionals - Altres Agrupacions Professionals sense requisit de titulació (antic grup E)


 • Requisits especifics

  Estar en possessió del permís de conduir tipus B.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea o estar inclòs en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la UE i ratificats per Espanya on s'aplique la lliure circulació de treballadors, d'acord amb el que es preveu en els articles 56 i 57 de la Llei 7/2007, de l'Estatut de l'empleat públic.
  b) Tindre complits setze anys i no excedir l'edat legal de jubilació forçosa.
  c) Posseir la capacitat funcional per a exercir les tasques.
  d) No patir malaltia o defecte físic que impedisca el desenvolupament normal de les funcions corresponents al lloc de treball.
  e) No es requerix titulació.
  f) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitat absolutament o especial per a l'ocupació de càrrecs públics o per a l'accés al cos o l'escala de funcionaris per resolució judicial.
  g) No estar afectat per cap dels motius d'incompatibilitat i d'incapacitat dels previstos en la legislació vigent en la matèria.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament s'ha d'efectuar en els comptes de la corporació al Banco Santander IBAN ES41 0049 0380 1122 1001 1223, Bankia IBAN ES53 2038 6130 3760 0001 8542 o Cajamar IBAN ES67 3058 7068 7927 3290 0017, i s'ha d'acreditar adjuntant el resguard ORIGINAL justificatiu de l'ingrés a la instància.

  Els drets d'examen es tornaran, únicament, amb una petició prèvia de la persona interessada, en el cas d'exclusió del procés selectiu, per la falta d'algun dels requisits exigits per a participar-hi.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS / DESCOMPTES

  Es concedirà una bonificació a les persones que acrediten la seua situació de desocupació en el termini de presentació d'instàncies.
  Es consideraran persones en situació de desocupació les que estiguen inscrites en el SERVEF i que certifiquen aquesta situació mitjançant la presentació en el termini de presentació d'instàncies d'un certificat de situació laboral de l'entitat esmentada, que es pot sol·licitar de manera telemàtica mitjançant el codi AUTOSERVEF o, si no es tenen els mitjans per a fer-ho així, a l'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament, en què conste:
  - No estar percebent prestacions contributives i/o assistencials reconegudes pel SEPE, 100 % de bonificació.
  La situació i les condicions anteriorment esmentades hauran de constar, de manera expressa, en els certificats anteriorment mencionats, que hauran d'estar referits al termini que existisca de presentació d'instàncies.


 • Documentació / Informació


  Les instàncies de sol·licitud de participació en aquesta convocatòria, s'han de dirigir al president de la Corporació, i es pot utilitzar la instància model que es facilitarà en el mateix ajuntament o en la pàginahttp://ademuz.sedelectronica.es/info.0.

  La sol·licitud s'acompanyarà amb:
  a) Justificant de l'abonament dels drets d'examen, segons l'ordenança fiscal de la taxa per drets d'examen de l'Ajuntament d'Ademús (BOP núm. 243 de 20 de desembre de 2016).
  b) Fotocòpia del permís de conduir.


 • Lloc de presentació

  Al Registre General de l'Ajuntament, o de qualsevol de les maneres que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Quan les instàncies s'envien per correu, la persona interessada haurà de justificar la data d'imposició de l'enviament en l'oficina de Correus i anunciar a l'Ajuntament la remissió de la instància mitjançant un fax o un telegrama el mateix dia, i hi farà constar el número de l'expedient, el títol complet de l'expedient de constitució de la borsa de treball i el nom de la persona candidata.
  Sense la concurrència d'aquests dos requisits, no serà admesa la sol·licitud si la rep l'Ajuntament després de la data de finalització del termini assenyalat en l'anunci de convocatòria. En tot cas, en transcórrer els dos dies següents a aquesta data sense recepció de la documentació, aquesta no serà admesa.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ademuz.es/content-notification-report/bases-del-proceso-seleccion-para-constitucion-una-bolsa-trabajo-alguacil-servicios-multiples


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar