Detall

Dissenyadors gràfics.


 • Descripció

  Dissenyadors gràfics.


 • Organisme

  Consell Insular d'Eivissa
  Av. d'Espanya, 49, 07800, Eivissa


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Prova d'aptitud / Valoració de mèrits


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits especifics

  Acreditar el requisit de coneixements de llengua catalana, nivell B2 (nivell avançat), de conformitat amb el Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència dels coneixements de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública per a ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
  Els coneixements de llengua catalana s'han d'acreditar mitjançant l'aportació d'un certificat corresponent a un nivell igual o superior al que exigeix el Decret 11/2017, expedit o reconegut com a equivalent o que estiga homologat per la Direcció General de Política Lingüística, o bé expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública.


 • Requisits generals

  a. Tindre la nacionalitat espanyola o alguna de les previstes en l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, que permeta l'accés a l'ocupació pública. En el cas que les persones aspirants no tinguen la nacionalitat espanyola i pel seu origen no es deriven els coneixements de la llengua castellana, n'han d'acreditar el coneixement mitjançant l'aportació del diploma d'espanyol com a llengua estrangera, regulat en el RD 1137/2002, de 31 d'octubre, pel qual es regulen "els diplomes d'espanyol com a llengua estrangera (DELE)" expedit per les entitats previstes o mitjançant l'acreditació que estan en possessió d'una titulació acadèmica espanyola expedida per l'òrgan oficial competent al territori espanyol, o bé mitjançant la superació d'una prova específica que acredite que tenen el nivell adequat de comprensió i d'expressió oral i escrita en aquesta llengua.
  b. Tindre 16 anys d'edat complits i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.
  c. No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per a resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionariat, en el cas que hagen sigut separades o inhabilitades. En el cas de nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.
  d. Haver satisfet els drets de participació de la manera que s'estableix en aquestes bases.
  e. Tindre les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a exercir les funcions de la plaça que cal proveir.
  f. Estar en possessió del títol requerit o equivalent o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds. En el cas de titulacions que s'hagen obtingut a l'estranger, s'haurà de tindre la credencial que n'acredite l'homologació.


 • Taxa ordinària

  18,03 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament de la taxa per dret de participació s'efectuarà mitjançant el model d'autoliquidació que figura en la pàgina web del Consell Insular d'Eivissa.


 • Documentació / Informació

  Les persones aspirants que vullguen participar en el procés selectiu hauran de presentar la sol·licitud normalitzada corresponent que hi ha en l'annex I de les bases i que estarà disponible a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i en la pàgina web del Consell Insular d'Eivissa.
  Les sol·licituds es dirigiran a la persona titular del Presidència del Consell Insular d'Eivissa, av. Espanya, 49, 07800 Eivissa.
  Les persones aspirants hauran d'acompanyar a la sol·licitud amb:
  - Document acreditatiu d'haver abonat la taxa per drets de participació, mitjançant el model d'autoliquidació que figura en la pàgina web del Consell Insular d'Eivissa.
  - Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat. Les persones aspirants no espanyols inclosos dins de l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, hauran de presentar un document que acredite que són nacionals de la Unió Europea o d'algun estat, al qual, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors. Tots els documents hauran d'estar oficialment traduïts al castellà o al català.
  - Fotocòpia compulsada del certificat del nivell de coneixements de llengua catalana exigit en la base segona d'aquesta convocatòria.
  - Justificant original d'haver-ne satisfet els drets de participació.

  Les persones aspirants que superen la prova pràctica hauran de presentar la documentació acreditativa dels mèrits en el termini que el tribunal determine una vegada finalitzada la primera fase de la selecció.


 • Lloc de presentació

  Las sol·licituds s'han de presentar al Registre General del Consell Insular d'Eivissa, al registre dels ajuntaments de Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia i Santa Eulària des Riu, ja que tenen signat el conveni d'integració de registres oportú, o de la manera que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells Insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú. c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament. d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) A qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.conselldeivissa.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?codbusqueda=386&codResi=1&codMenu=504&seccion=s_lpro_d10_v1.jsp&language=ca


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar