Detall

Professors d'Arts Plàstiques i Disseny, especialitats de Dibuix Tècnic (595008) i de Disseny de Producte (595511).


 • Descripció

  Professors d'Arts Plàstiques i Disseny, especialitats de Dibuix Tècnic (595008) i de Disseny de Producte (595511).


 • Organisme


  Xunta de Galícia: Conselleria de Cultura, Educació i Ordenació Universitària
  Edificis Administratius - San Caetano, s.n.
  15704 Santiago de Compostel.la
  Tel.: 98 1 545 400
  Fax 98 1 545 443
  Webhttp://www.xunta.es/consellerias


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  -Acreditar el coneixement de la llengua gallega. L'acreditació del coneixement de la llengua gallega es realitzarà amb la presentació del certificat de coneixement de la llengua gallega (Celga 4), o de la seua validació per part de l'òrgan competent; del curs de perfeccionament en llengua gallega o la seua validació per part de l'òrgan competent; del títol de llicenciatura en Filologia Gallegoportuguesa, del certificat del Nivell Avançat de l'Escola Oficial d'Idiomes o del certificat d'haver superat el curs d'especialització en llengua gallega.


 • Requisits generals

  1. Posseir alguna de les titulacions que s'indiquen en aquesta convocatòria.
  En el cas que aquestes titulacions s'obtingueren a l'estranger, s'ha de tindre concedida la corresponent credencial d'homologació, segons el Reial decret 285/2004, de 20 de febrer (Butlletí Oficial de l'Estat de 4 de març), i el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre, i la Directiva 2006/100/CE del Consell, de 20 de novembre, relatives al reconeixement de qualificacions professionals, així com a determinats aspectes de la professió d'advocat (Butlletí Oficial de l'Estat de 20 de novembre).
  2. Tindre la nacionalitat espanyola o la de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, o trobar-se les persones aspirants incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya als quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores.
  També hi podran participar les persones, siga quina siga la seua nacionalitat, que siguen cònjuges de persones que posseïsquen la nacionalitat espanyola o d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separades de dret; les persones, siga quina siga la seua nacionalitat, descendents de persones que posseïsquen la nacionalitat espanyola o d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents, i les persones, qualssevol que siga la seua nacionalitat, descendents del cònjuge no separat de dret de persones que posseïsquen la nacionalitat espanyola o d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  3. Haver complit els setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.


 • Taxa ordinària

  17,15 €


  Descripció de la taxa

  (Codis: Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, codi 07; Delegación de servicios centrales, codi 13; Servicio de Secretaría, codi 01; taxa denominació, solicitud de inclusión en las listas de interinos y sustitutos: codi 300301).

  El pagament de la taxa podrà efectuar-se per dos mitjans:
  -A través de l'imprés d'autoliquidació en qualsevol de les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de les taxes i preus de la Comunitat Autònoma de Galícia.
  -De forma telemàtica, en el portal d'internet de l'Agència Tributària de Galícia (https://ovt.atriga.gal).

  Si desitgeu tramitar la taxa per via telemàtica, heu d'introduir les dades de la taxa i efectuar-ne el pagament. Per a això, disposeu de les modalitats de pagament telemàtic (càrrec en compte o targeta) i pagament presencial (mitjançant un imprés per a presentar en l'entitat bancària). Una vegada realitzat l'ingrés, obtindreu el justificant corresponent.

  Si desitgeu tramitar la taxa de manera presencial, podeu obtindre un model en blanc per a emplenar o bé podeu introduir les dades de la taxa i l'aplicació us proporcionarà el model ja cobert.


 • Exempció / Reducció taxes

  a) Les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %.
  b) Les persones que siguen membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.

  -S'aplicarà una bonificació del 50 % a la inscripció sol·licitada per:
  a) Les persones que siguen membres de famílies nombroses de categoria general.
  b) Les persones que figuren com a demandants d'ocupació des de, com a mínim, sis mesos abans de la data de la convocatòria de proves selectives en què sol·liciten la seua participació i no perceben prestació o subsidi per desocupació.


 • Documentació / Informació

  Les persones interessades han de formular una sol·licitud i un abonament de taxes per cada una de les especialitats en què vulguen inscriure's. Amb aquests hauran d'aportar una còpia compulsada de la documentació justificativa dels requisits mínims previstos en la base segona, i de la documentació acreditativa dels mèrits que al·leguen susceptibles de valoració segons el que preveu la base novena. El model de sol·licitud serà el que es publique en el portal d'internet de la Conselleria de Cultura, Educació i Ordenació Universitària, www.edu.xunta.es, en l'apartat de profesorado xestión de professorado.

  Les persones aspirants que tinguen reconeguda una discapacitat de, com a mínim, el 33 % en la data de la sol·licitud hauran d'aportar una còpia compulsada de la documentació acreditativa d'aquest reconeixement.


 • Lloc de presentació

  Per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  En el cas d'optar per la presentació de la sol·licitud i la resta de documentació en una oficina de Correus, s'ha de fer en sobre obert perquè la persona funcionària date i segelle la sol·licitud abans de certificar-la.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.edu.xunta.gal/portal/taxonomy/term/63%2C72/all/all


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar