Detall

Cos de Tècnics Superiors de Salut Pública, escala de Veterinària.


 • Descripció

  Cos de Tècnics Superiors de Salut Pública, escala de Veterinària.


 • Organisme

  Govern de la Comunitat de Madrid: Conselleria de Sanitat
  Aduana, 29
  28013 Madrid
  Tel:915867000


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  1. Posseir la nacionalitat espanyola i tindre complits setze anys d'edat, i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  2. Estar en possessió de la titulació requerida en aquesta convocatòria.
  3. No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les funcions pròpies dels serveis veterinaris amb destinació en els escorxadors.
  4. No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.


 • Places

  Descripció de les places

  Característiques dels llocs de treball. Els llocs de treball que s'han de substituir són els adscrits al cos de Tècnics Superiors de Salut Pública, escala Veterinària, grup A d'Administració Especial, dependents del Servei de Gestió i Seguretat Alimentària de la Direcció General de Salut Pública, amb destinació en els diferents escorxadors de la Comunitat de Madrid.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a participar en la convocatòria s'han d'ajustar al model que figura com annex a aquesta ordre.
  Juntament amb la sol·licitud, en la qual s'han d'indicar amb claredat les dades personals i de contacte necessàries per a les notificacions a què done lloc la gestió de la llista d'espera, s'ha d'acompanyar amb originals o còpies confrontades del DNI, de la titulació acadèmica exigida per a accedir al cos i l'escala corresponent i de la documentació acreditativa dels mèrits valorables, incloent-hi, si és el cas, un informe de vida laboral.


 • Lloc de presentació

  En el Registre de la Conselleria de Sanitat, situat a les dependències del carrer Aduana, número 29, o en la forma establida en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ComunidadMadrid/Home


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar