Detall

Auxiliar administratiu


 • Descripció

  Auxiliar administratiu


 • Organisme

  Almudaina
  Carrer les Moreres nº 9
  Tel:965514267
  Fax:966536988


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Tindre la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que s'exercien en el cas del personal laboral, en què haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del títol de graduat en ensenyaments secundari obligatori (ESO), tècnic de grau mitjà, formació professional de primer grau o equivalent. L'homologació i/o equivalència de qualsevol títol haurà d'aportar-la la persona interessada, acreditada degudament per l'autoritat acadèmica competent. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger hauran de tindre el document que n'acredite fidedignament l'homologació.
  La possessió de tots aquests requisits s'haurà d'acreditar en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies i mantindre's fins a la formalització del contracte i durant la vigència d'aquest.


 • Documentació / Informació


  Les persones interessades a prendre part en la selecció, s'ajustaran al model que figura com a annex I a aquesta convocatòria.

  Juntament amb la instància haurà d'aportar la documentació següent:
  - Fotocòpia del document nacional d'identitat, passaport o permís de conduir.
  - Documentació acreditativa dels mèrits que s'hi al·leguen.
  Tota la documentació que s'aporte s'haurà de presentar en original o fotocòpia compulsada.

  Tots els mèrits al·legats i no acreditats documentalment en aquest moment no seran tinguts en compte.

  Les bases íntegres estaran a disposició dels interessats en la web municipal.
  Els posteriors anuncis es publicaran en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament d'Almudaina i en la web municipal http://almudaina.sedelectronica.es/info.0).


 • Lloc de presentació

  Al Registre General de l'Ajuntament d'Almudaina, situat al c. de les Moreres, núm. 9, codi postal 03827, o de qualsevol de les maneres previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  La presentació d'instàncies de manera presencial s'efectuarà els dilluns, els dimecres i els divendres en l'horari de 10:00 h. a 12:00 h.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://almudaina.sedelectronica.es/info.2


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar