Detall

Tècnics/tècniques auxiliars laboratoris i tallers (codi: 2017/P/FC/C/5). Sector administració especial.


 • Descripció

  Tècnics/tècniques auxiliars laboratoris i tallers (codi: 2017/P/FC/C/5). Sector administració especial.


 • Organisme


  Universitat Politècnica de València (UPV)
  Rectorat - edifici 3A
  Camí de Vera, s/n
  46022 València
  Tel.: 96 387 70 00 – 96 387 70 07
  Fax: 96 387 90 09
  Webhttp://www.upv.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, o ser nacional dels estats membres de la Unió Europea, els cònjuges de les persones espanyoles i de les nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, siga quina siga la seua nacionalitat, sempre que no estiguen separades de dret i la seua descendència directa, i la del cònjuge sempre que no estiguen separades de dret, siga menor de vint-i-un anys o major d'aquesta edat dependent.
  Així mateix s'estén igualment a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en què s'aplique la lliure circulació de treballadors.
  b) Tindre complits els setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió del títol de batxiller, tècnic, o haver superat la prova d'accés per a majors de 25 anys a la universitat, o titulació equivalent, o complides les condicions per a obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació o equivalència.
  d) No patir malaltia, ni estar afectades per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents.
  e) No haver sigut separades, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí amb caràcter ferm mitjançant procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitades per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes, al seu estat, l'accés a l'ocupació pública.


 • Exempció / Reducció taxes

  Estan exempts del pagament dels drets d'examen:

  - Les persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 %. Cal que senyalen amb una ics (X) «Diversitat funcional» en l'apartat d'«Exempcions de la sol·licitud» .
  - Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria especial. Cal que senyalen amb una ics (X) «Família Nombrosa Especial» en l'apartat d'«Exempcions de la sol·licitud».
  - Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria general gaudiran d'una bonificació del 50 % de l'import total de la taxa. Cal que senyalen amb una ics (X) «Família Nombrosa General» en l'apartat d'«Exempcions de la sol·licitud».
  - Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. PCal que senyalen amb una ics (X) l'apartat «Altres» de la sol·licitud.

  Les persones que superen finalment les proves selectives i hagen sol·licitat una de les exempcions que s'estableixen han de presentar fotocòpia compulsada o confrontada dels documents acreditatius d'aquesta exempció, dins del termini de presentació de documents, de conformitat amb la base 11 d'aquesta convocatòria.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  - Plaça inclosa en l'oferta d'ocupació pública 2015
  - Classificació professional: C1 19 E023


 • Documentació / Informació


  - Les persones que vulguen participar en aquestes proves selectives hauran de presentar una instància, d'acord amb model oficial, que s'haurà d'imprimir per mitjà de la pàgina d'Internet, d'accés públic, de la Universitat Politècnica de València:
  http://www.upv.es/entitats/SRH/.

  - Cada instància tindrà assignat un número de referència identificatiu que diferent.

  - S'haurà de presentar necessàriament un joc de dues còpies impreses mitjançant la pàgina d'Internet mencionada (còpies per al Servei de Recursos Humans i persona interessada).

  - A les dependències del Registre General a València i als registres del campus d'Alcoi i campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València es posarà a disposició de les persones interessades que ho demanen els recursos informàtics suficients per a accedir a aquesta pàgina web, emplenar la instància i imprimir-la.


 • Lloc de presentació

  - En el Registre General de la Universitat Politècnica de València, situat en l'edifici 3F, planta baixa, al costat del Rectorat, camí de Vera, s/n, CP 46071, de València.
  - En el Registre de l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi situat a la plaça Ferrándiz i Carbonell s/n d'Alcoi.
  - En el Registre de l'Escola Politècnica Superior de Gandia situat al carrer Paranimf, núm. 1 del Grau de Gandia.
  - En qualsevol de les formes establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  En el cas que s'optara per presentar la sol·licitud davant d'una oficina de correus, s'ha de fer en sobre obert, perquè el personal de correus date i segelle la instància abans de certificar-la. Si no es fa d?'aquesta manera, es considerarà presentada en la data d'entrada en qualsevol dels llocs establits en el paràgraf anterior.

  Les sol·licituds subscrites a l'estranger podran cursar-se, en el termini expressat en la base 4.2, a través de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents, que les remetran a continuació a l'organisme competent.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://rrhh.blogs.upv.es/2017/10/31/convocatoria-especialista-tecnico-laboratorio-granjas-por-el-sistema-concurso-oposicion-codigo-2017pfcc5/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar