Detall

Tècnics/tècniques de transparència i protecció de dades.


 • Descripció

  Tècnics/tècniques de transparència i protecció de dades.


 • Organisme

  Sagunt/Sagunto
  Autonomia, 2
  Tel:962655858
  Fax:962666233


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o d'alguns dels estats membres de la Unió Europea, de conformitat amb allò que disposa l'article 57 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  b) Tindre la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) Estar en possessió de la titulació específica exigida en la convocatòria, o estar en condicions d'obtindre-la en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  La titulació s'acreditarà mitjançant l'expedició dels títols corresponents per l'autoritat acadèmica competent.
  La persona interessada podrà autoritzar expressament l'Ajuntament de Sagunt perquè obtinga la informació per mitjà de la plataforma d'interoperabilitat amb l'organisme competent.
  En el cas d'equivalència de títols, correspondrà a la persona interessada l'acreditació de l'homologació de la titulació corresponent.
  e) No haver sigut separada mitjançant expedient disciplinari de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionariat.


 • Taxa ordinària

  60,00 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament de la taxa per drets d'examen s'efectuarà mitjançant l'imprés de document de pagament.

  Per a obtindre l'imprés del document de pagament es podrà accedir a la seu electrònica de l'Ajuntament de Sagunt i per mitjà del "Portal del contribuent de l'Ajuntament de Sagunt", accedir a "Alta d'autoliquidacions Taxes" i en el desplegable "Taxes procediments selectius" imprimir el model per al pagament corresponent en qualsevol de les entitats col·labores que ssenyalen en l'imprés.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  Estaran exempts del pagament de la taxa els aspirants que es troben en situació real de desocupació.

  S'acreditarà estar donat d'alta com a desempleat real en el SEPE o organisme oficial d'ocupació de la corresponent comunitat autònoma, mitjançant la presentació de certificació de situació laboral expedida per l'organisme competent (el SERVEF, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana).
  Respecte d'això, es fa constar que les certificacions que no complisquen els requisits que s'assenyalen: com les d'inscripció, renovació (Darde), beneficiaris prestació, situació de la demanda, prestació de desocupació, etc., no seran preses en consideració als efectes de l'exempció, i no hi haurà possibilitat d'esmena.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies sol·licitant participar en la convocatòria es dirigiran a l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament de Sagunt, i s'hi pot utilitzar la instància model que es facilitarà a les oficines de registre i informació municipal.

  La instància s'acompanyarà amb un justificant d'haver efectuat el pagament dels drets d'examen.


  PERSONAL AMB DISCAPACITAT
  Les persones que concórreguen al procediment selectiu amb alguna discapacitat reconeguda hauran de presentar certificació de la Conselleria competent, o òrgan competent d'altres comunitats autònomes o de l'Administració de l'Estat, que acrediten aquesta condició, així com la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents a les places objecte de la convocatòria.

  El tribunal establirà, per a les persones amb discapacitat que així ho sol·liciten, les adaptacions possibles de temps i mitjans per a la realització de prova. A aquests efectes, els interessats hauran de presentar la petició corresponent en la sol·licitud de participació en la convocatòria.


 • Lloc de presentació

  Al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Sagunt, o de la manera que determina la legislació sobre procediment administratiu comú vigent.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.aytosagunto.es/es-va/ajuntament/administracion/empleo%20publico/Pagines/BOLSAS_DE_TRABAJO.aspx


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar