Detall

Psicòlegs/psicòlogues


 • Descripció

  Psicòlegs/psicòlogues


 • Organisme

  Sedaví
  Plaza Jaime I, 5
  Tel:963185040
  Fax:963963879


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del RDL 5/2015.
  b) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat/ada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants, a les que exercia en el cas de personal laboral, en el qual haguera sigut separat o inhabilitat.
  En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del títol de Grau en Psicologia o en condicions d'obtindre aquesta titulació en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  En el cas que es presente una titulació equivalent, l'equivalència haurà de ser acreditada per l'aspirant aportant el corresponent certificat de l'administració competent en matèria d'educació. En el cas d'estrangers, els seus títols hauran d'estar degudament homologats a Espanya.
  f) No trobar-se incurs en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos en la Llei 53/1984, de 26 de desembre.


 • Taxa ordinària

  60,00 €


  Descripció de la taxa

  1. El pagament de l'import de la taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació, el model d'autoliquidació podrà obtindre's pels mitjans següents:
  -Mitjançant una sol·licitud presencial en el Departament de Rendes de l'Ajuntament de Sedaví.
  -Mitjançant la descàrrega del model a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Sedaví - Serveis destacats en portada: Models autoliquidació.

  2. El pagament de l'autoliquidació podrà efectuar-se pels mitjans següents:
  -Presencialment, amb l'autoliquidació impresa, en qualsevol entitat bancària col·laboradora de les que s'indiquen en el model d'autoliquidació.
  -Mitjançant el pagament electrònic a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Sedaví - Seu electrònica - Serveis destacats: Pagament de tributs municipals.


 • Exempció / Reducció taxes

  1) Es troben exempts de pagament els subjectes passius que figuren com a demandants d'ocupació en els Centres Servef d'Ocupació de la Generalitat Valenciana, o l'organisme equivalent, amb una antiguitat mínima de sis mesos, referida a la data de publicació de la convocatòria de les proves selectives en el BOP, i que no siguen perceptors de cap tipus de prestació o subsidi.
  Per a l'aplicació d'aquesta exempció, el subjecte passiu haurà d'acreditar, en el moment de presentar la sol·licitud de participació en la convocatòria, la seua condició de demandant d'ocupació mitjançant la presentació del document on s'acredite la seua inscripció, en el qual s'especifique la situació de la demanda i la data de la pròxima renovació, així com el certificat de l'òrgan competent en el qual conste el fet de no ser perceptor de prestació o subsidi.
  2) Quan el subjecte passiu siga una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, se li aplicarà una reducció del 50 % sobre la taxa fixada. La persona aspirant haurà d'acreditar, en el moment de presentar la sol·licitud de participació en la convocatòria, el seu grau de discapacitat mitjançant la presentació d'un certificat oficial vigent en la data de publicació de la convocatòria de les proves selectives en el BOP.
  3) Quan el subjecte passiu siga membre d'una família nombrosa, s'aplicarà una reducció del 20 % sobre la taxa fixada.
  La persona aspirant haurà d'acreditar, en el moment de presentar la sol·licitud de participació en la convocatòria, la condició de membre de família nombrosa mitjançant la presentació del títol en vigor expedit per l'òrgan competent.

  Els subjectes fiscals podran beneficiar-se només d'una de les circumstàncies previstes encara que es done a concurrència de diverses d'aquestes.

  Els drets d'examen seran tornats únicament prèvia petició de la persona interessada.

  No procedirà la devolució de l'import satisfet en els supòsits d'exclusió de les proves selectives per causa imputable a les persones sol·licitants.


 • Documentació / Informació

  Les persones interessades han de presentar una instància en què sol·liciten participar en aquesta convocatòria, dirigida al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Sedaví, i podran utilitzar el model d'instància que figura en la Seu electrònica de l'Ajuntament de Sedaví-Serveis destacats en portada: Inscripció Borsa Ocupació psicòlegs/psicòlogues. (Han d'estar en possessió de certificat digital d'usuari expedit per l'ACCV o DNI electrònic).

  En el termini estipulat per a la presentació d'instàncies i amb aquesta, les persones aspirants han de presentar els documents següents:
  -DNI o document equivalent acreditatiu de la identitat de la persona sol·licitant.
  -Resguard justificatiu d'haver abonat la taxa.
  -En cas de tindre la condició de persona amb discapacitat, ha d'aportar el certificat indicat en la base quarta.
  -Certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià.


  PERSONAL AMB DISCAPACITAT
  Qui concórrega a aquest procediment selectiu amb alguna discapacitat reconeguda, en el moment de presentar la instància en què sol·licita prendre part en la present convocatòria, ha d'aportar una certificació de l'òrgan competent que acredite tal condició mitjançant un dictamen tècnic facultatiu emés per l'òrgan tècnic de qualificació del grau de minusvalidesa competent, en què acredite, de manera fefaent, les deficiències permanents que han donat origen al grau de discapacitat reconeguda. En tot cas, ha de presentar el certificat de la seua capacitat funcional necessària, tant física com psíquica i sensorial, per a exercir les tasques corresponents al lloc objecte de la present convocatòria.

  El tribunal establirà per les persones aspirants amb discapacitat que així ho sol·liciten les adaptacions possibles, de temps i mitjans, per a la realització de les proves.
  A aquest efecte, les persones interessades han de presentar la petició concreta corresponent en la sol·licitud de participació en la convocatòria.


 • Lloc de presentació

  -En el Registre General d'Entrada de Documents de l'Ajuntament de Sedaví.
  -Tramitació electrònica: a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Sedaví - Serveis destacats en portada: Inscripció borsa ocupació psicòlegs/psicòlogues. (Han d'estar en possessió de certificat digital d'usuari expedit per l'ACCV o DNI electrònic).
  -O mitjançant el procediment determinat en l'article 16 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre,del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.sedavi.es/va/listado/notification


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar