Detall

Intendent principal de la Policia Local


 • Descripció

  Intendent principal de la Policia Local


 • Organisme

  Alaquàs
  Major, 88
  Tel:961519400
  Fax:961519403


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  a) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de les classes B, amb un any d'antiguitat, i A, que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  b) Estar en possessió del títol de Nivell Mitjà de Coneixements de Valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià (JQCV) o superior, en virtut de l'Acord plenari de data 25 de maig de 2017, publicat en el BOP de València núm. 111, de data 12 de juny de 2017.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola. A les proves de la present convocatòria no s'admetrà la concurrència d'aspirants de nacionalitat diferent de l'espanyola (article 12.2 del text refós de la Llei de la funció pública valenciana).
  b) Tindre complits 16 anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa, les dues edats referides al dia en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  c) Estar en possessió de la titulació acadèmica requerida o equivalent, en la classificació del lloc o els llocs de treball, i en defecte d'RPT. O, si és el cas, tindre complides les condicions per a obtindre-la en la data en què finalitze el termini d'instàncies.
  d) No patir malaltia o cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions pròpies de l'escala superior, categoria intendent principal.
  e) No haver sigut separada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitada per a l'exercici de funcions públiques.
  f) No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats.


 • Taxa ordinària

  120,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa s'ha de fer en el compte ES36 3058 7035 1827 32000010 de l'Ajuntament d'Alaquàs. D'acord amb el que estableix l'Ordenança fiscal municipal per la qual es regulen les taxes per participació en processos selectius.
  No serà esmenable la falta de pagament total o parcial de la taxa.


 • Exempció / Reducció taxes

  El personal participant podrà acollir-se a les bonificacions establides en l'Ordenança fiscal municipal.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  La plaça convocada és per a la provisió en propietat com a personal funcionari de carrera, mitjançant el procediment d'oposició lliure, del lloc d'intendent principal de la Policia Local, pertanyent a l'oferta pública d'ocupació 2017, enquadrat en l'escala d'administració especial; B. subescala de serveis especials; a) cos Policia Local; A. Escala superior. Grup / subgrup A1.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar participar en el procés s'han de dirigir a l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament d'Alaquàs.
  Les instàncies s'han d'acompanyar també i de forma obligatòria dels documents següents:
  a) Justificant d'haver abonat la taxa per drets d'examen.
  b) La memòria - projecte a la qual fa referència la base setena de la convocatòria, en sobre tancat i segellat.
  No serà esmenable la presentació extemporània de la sol·licitud.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General i podran presentar-se igualment en la forma que determina l'article 16.4 de a Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest cas, haurà d'estampar-se, en la mateixa sol·licitud, el segell del registre de l'organisme en què es presente o el segell de certificació postal de qualsevol oficina de correus.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.alaquas.org/documento.asp?id_do=16489&i=0


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar