Detall

Intendent de la Policia Local


 • Descripció

  Intendent de la Policia Local


 • Organisme

  Callosa de Segura
  Plaza España, 1
  Tel:965310550
  Fax:965310856


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits especifics

  Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de les classes B, amb un any d'antiguitat, BTP i A, que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió de la titulació universitària de grau o equivalent (diplomatura).
  c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions encomanades.
  d) Tindre complits díhuit anys i no faltar menys de 10 anys per a l'edat que s'establisca per a la jubilació, les dues edats referides al dia en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  e) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.


 • Taxa ordinària

  50,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament s'ha d'efectuar en el compte: BANCO MARE NOSTRUM: ES3104870402532080000022.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  TORN LLIURE

  Plaça inclosa en l'oferta d'ocupació pública publicada en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant núm. 88, d'11 de maig de 2017, enquadrada en l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, cos de Policia Local, escala tècnica, pertanyent al grup A, subgrup A2.


 • Documentació / Informació

  La persona interessada ha d'utilitzar la instància model que es facilitarà en les dependències municipals d'informació al públic, que ha d'anar firmada per l'aspirant i es dirigirà al senyor alcalde president d'aquest Ajuntament.

  La instància ha d'acompanyar-se amb:
  - Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat.
  - El justificant de l'abonament de la taxa per participació en proves selectives a l'Ajuntament de Callosa de Segura. No s'admetrà el pagament fora del dit termini ni sol·licituds presentades en model no oficial.
  La falta de pagament de les taxa de drets d'examen en el termini assenyalat determinarà la inadmissió de l'aspirant a les proves selectives.
  - Les persones aspirants que pretenguen ser eximides de la realització del segon exercici de la fase d'oposició (proves físiques) perquè les tenen superades en altres municipis de la Comunitat Valenciana, ho han de fer constar així en la instància i aportar els certificats corresponents, en original o còpia degudament compulsada. La resolució sobre l'exempció sol·licitada serà adoptada per la Presidència de la Corporació, juntament amb la llista provisional d'admesos i exclosos. La sol·licitud d'exempció només podrà efectuar-se en un moment posterior al de la presentació d'instàncies quan les respectives proves s'hagen superat després de la finalització d'aquest termini.


 • Lloc de presentació

  Al Registre General o bé en la forma prevista en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.callosa.es/treball-public/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.