Detall

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de tècnic o tècnica de la funció administrativa d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.


 • Descripció

  Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de tècnic o tècnica de la funció administrativa d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.


 • Organisme

  Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33 46010 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : Llista definitiva d'adjudicacions. Termini de recurs

 • Procés selectiu

  CONCURS DE TRASLLATS


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)


 • Grup

  A1 - Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)


 • Titulació

  Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)


 • Requisits generals

  A) Participació obligatòria
  El personal estatutari fix que haja obtingut el seu reingrés amb caràcter provisional a una plaça de la categoria i especialitat objecte d'aquesta convocatòria, està obligat a participar en el present concurs de trasllats.
  B) Participació voluntària
  Pot participar voluntàriament en aquest concurs de trasllats el personal estatutari fix amb nomenament en propietat en la categoria i especialitat objecte d'aquesta convocatòria, siga quin siga el servei de salut de què depenga.
  Requisits del personal fix per a ser admés al concurs:
  a) El personal en actiu o amb reserva de plaça ha d'haver pres possessió de la seua plaça actual o de la que té reservada, almenys, un any abans de la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds d'aquest concurs. En el cas que la persona aspirant haja obtingut destinació mitjançant el procediment de redistribució d'efectius, no és exigible l'esmentat requisit.
  b) El personal en situació diferent de la d'actiu i sense reserva de plaça ha de reunir els requisits necessaris per al seu reingrés al servei actiu l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds.
  Els requisits exigits per a participar en aquest concurs han de mantindre's al llarg de tot el procés, és a dir, fins al moment de la presa de possessió en la plaça de nova adjudicació.


 • Places

  Descripció de les places

  Places vacants de tècnic o tècnica de la funció administrativa d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que s'especifiquen en l'annex I.


 • Documentació / Informació

  En la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (www.san.gva.es), en l'apartat de Recursos Humans, la persona concursant pot trobar el formulari amb els codis de centre existents, amb el qual ha d'elaborar un document PDF en què figuren els centres sol·licitats per ordre de preferència. Una vegada generat el document PDF definitiu, la persona interessada ha d'accedir mitjançant certificat electrònic a la plataforma habilitada dins el mateix apartat de Recursos Humans, a fi d'emplenar telemàticament totes les seues dades en el full de participació i registrar-la seguint els passos que s'indiquen en aquesta, pujant a la plataforma el document PDF generat amb els codis dels centres sol·licitats.

  Les persones que participen en aquest concurs poden sol·licitar, per ordre de preferència, els centres que consideren convenients d'entre els oferits en l'annex I.

  Les persones que es troben exercint el seu lloc mitjançant reingrés provisional han de sol·licitar totes les places oferides de la seua mateixa modalitat (o primària o especialitzada) que depenguen del seu departament de salut. No obstant això, poden també sol·licitar, a més de les del seu propi departament, qualsevol altra de les oferides i en l'ordre que estimen oportú.

  Així mateix, i dins del termini de presentació de sol·licituds, totes les persones participants han de portar al registre corresponent l'autobarem conforme a l'annex III degudament emplenat, la documentació acreditativa dels seus mèrits i els documents següents:
  a) Nomenament de personal estatutari fix en la categoria a què es concursa.
  b) Qualsevol altre nomenament de què es pretenguen fer valdre els serveis prestats segons el barem.
  c) En el cas de serveis prestats en centres diferents d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, certificat d'aquests amb expressió de la categoria, expedida per l'òrgan competent.
  d) Diplomes o certificats de cursos i altres mèrits arreplegats en el barem.
  e) Els que es troben en situació de servei actiu o amb reserva de plaça han d'aportar, a més, la diligència de presa de possessió de l'última plaça exercida en propietat.
  f) Els que estiguen en situació d'excedència han d'aportar, a més, la resolució d'excedència.
  g) Els que estiguen en situació de reingrés al servei actiu amb caràcter provisional han d'aportar, a més, la resolució de reingrés al servei actiu amb caràcter provisional.
  h) Els que procedisquen de redistribució d'efectius han de presentar la resolució que acredite l'obtenció de l'última plaça exercida amb destinació definitiva.


 • Lloc de presentació

  La persona participant ha d'entregar l'autobarem conforme a l'annex III degudament emplenat, la documentació acreditativa dels seus mèrits i els documents requerits, per mitjà d'un escrit dirigit al director general de Recursos Humans i Econòmics, en les unitats de registre de les dependències administratives següents:
  - 03001 Alacant: carrer de Girona, núm. 26.
  - 03801 Alcoi: plaça d'Espanya, núm. 2.
  - 12001 Castelló: carrer de l'Hort dels Corders, núm. 12.
  - 46008 València: gran via Ferran el Catòlic, núm. 74.
  - En qualsevol dels registres generals dels departaments de salut de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
  - Mitjançant qualsevol de les formes previstes en la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  En la nota que acompanya la documentació ha de figurar el segell de Registre, i l'original queda en poder de l'Administració i una còpia en poder de la persona participant com a justificant.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CONCURSO_TRASLADOS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=66940


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I preferentment en: - 03001 Alacant: carrer de Girona, núm. 26. - 03801 Alcoi: plaça d'Espanya, núm. 2. - 12001 Castelló: carrer de l'Hort dels Corders, núm. 12. - 46008 València: gran via Ferran el Catòlic, núm. 74. - Qualsevol dels registres generals dels departaments de salut de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.san.gva.es/web/dgrhs/concurso-de-traslados/-/asset_publisher/i1gS/content/2017_tecnico-a_funcion_administrativa?redirect=http%3A%2F%2Fwww.san.gva.es%2Fweb%2Fdgrhs%2Fconcurso-de-traslados%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_i1gS%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_i1gS_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_i1gS_keywords%3D%26_101_INSTANCE_i1gS_delta%3D20%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_i1gS_cur%3D4%26_101_INSTANCE_i1gS_andOperator%3Dtrue


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.