Detall

Ajudants tributaris


 • Descripció

  Ajudants tributaris


 • Organisme

  Diputació Alacant
  Av. de la Estació, 6
  Tel. 965121300
  03005 . Alicante


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Títol de Graduat/a en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits especifics

  Estar en possessió del permís de conducció B en vigor. Els aspirants de fora de la Unió Europea amb el permís de conducció B hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que n'acredite, si és el cas, l'homologació.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola. A més, hi podran accedir:
  - Els nacionals d'estats membres de la Unió Europea.
  - Els cònjuges d'espanyols i de nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, siga quina siga la seua nacionalitat, sempre que no estiguen separats de dret i els descendents menors de 21 anys o majors d'aquesta edat que siguen dependents.
  - Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en què s'aplique la lliure circulació de treballadors.
  Tots aquests aspirants hauran d'acompanyar la seua sol·licitud de la documentació que acredite les condicions que s'hi al·leguen.

  b) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques. SUMA Gestión Tributaria es reserva el dret a sotmetre els aspirants a totes les proves que considere pertinents per a avaluar el compliment d'aquest requisit.

  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.

  d) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional objecte de la convocatòria. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

  e) No trobar-se incurs en cap de les causes d'incapacitat específica en la legislació vigent.

  f) Estar en possessió del títol de Graduat Escolar, Graduat en ESO o FP1 o equivalent, o en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  En tot cas, l'equivalència l'haurà d'aportar l'aspirant mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent en cada cas. Els aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger hauran d'acreditar que estan en possessió de la convalidació corresponent o de la credencial que n'acredite, si és el cas, l'homologació.

  Tots els requisits exigits en la convocatòria s'hauran de complir en l'últim dia del termini de presentació d'instàncies i mantindre's durant tot el procés selectiu. En aquest sentit, es podran efectuar les comprovacions oportunes fins a la contractació.


 • Places

  Nombre de places

  22

  Descripció de les places

  - Torn lliure: 20 places
  - Quota discapacitats: 2 places

  Places incloses en l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2017.

  Una vegada cobertes les places de la quota de reserva per a persones amb discapacitat, els aspirants amb discapacitat que hagen superat el procés selectiu sense obtindre plaça per a aquesta quota podran optar, en igualtat de condicions, a les d'accés lliure.

  Les places que queden sense cobrir pel torn de persones amb discapacitat s'acumularan a les del torn d'accés lliure i viceversa.

  DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DE LES PLACES
  - Àrea territorial núm. 1 oficina Orihuela: 1 plaça
  - Àrea territorial núm. 1 oficina Orihuela - Platja Flamenca: 1 plaça
  - Àrea territorial núm. 2 oficina Crevillent: 3 places
  - Àrea territorial núm. 3 oficina Novelda: 1 plaça
  - Àrea territorial núm. 4 oficina el Campello: 1 plaça
  - Àrea territorial núm. 4 oficina Sant Vicent: 1 plaça
  - Àrea territorial núm. 5 oficina Benidorm: 1 plaça
  - Àrea territorial núm. 5 oficina la Vila Joiosa: 1 plaça
  - Àrea territorial núm. 6 oficina Dénia: 1 plaça
  - Àrea territorial núm. 6 oficina Pedreguer: 1 plaça
  - Àrea territorial núm. 9 oficina Almoradí: 2 places
  - Àrea territorial núm. 9 oficina la Mata: 1 plaça
  - Àrea territorial núm. 9 oficina Torrevieja: 1 plaça
  - Àrea territorial núm. 10 oficina Calp: 1 plaça
  - Àrea territorial núm. 10 oficina Callosa d'en Sarrià: 1 plaça
  -Serveis centrals: 4 places


 • Documentació / Informació

  Qui vulga participar en aquesta convocatòria, ho ha de sol·licitar en una instància dirigida a la Presidència de l'organisme autònom. El model d'instància es facilitarà al Registre General d'aquesta entitat, i a través de la pàgina web de SUMA GestiónTributaria www.suma.es. A la instància s'ha d'adjuntar el document nacional d'identitat en vigor.
  Les persones amb discapacitat han d'aportar una fotocòpia compulsada de la certificació de l'òrgan competent, que acredite tal condició, així com el tipus i la graduació d'aquesta.

  Els requisits que s'estableixen en els punts c, f, g de les bases s'han d'acreditar juntament amb la instància.

  Les persones interessades han de fer constar en la sol·licitud els mèrits que reunisquen per a puntuar en el concurs, i han d'adjuntar a la sol·licitud les certificacions o els justificants acreditatius d'aquests; si no s'acrediten degudament, no es tindran en compte. Els mèrits que es tindran en compte seran els adquirits fins a la data d'inici del període de presentació d'instàncies, excepte el que fa referència als cursos (base sisena II en el paràgraf antepenúltim).


 • Lloc de presentació

  - En hores hàbils, de dilluns a divendres, al registre de SUMA.Gestión Tributaria, rambla Méndez Núñez (cantó plaça de San Cristóbal, 1, 03002 Alacant.
  - En la manera que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  En cas que es presente en les oficines de Correus i Telègrafs, s'haurà de fer en sobre obert i deixar constància de la data de presentació.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://https://www.suma.es/PortalWeb/cuerpo_empleo.xhtml?idioma=ca


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.