Detall

Auxiliars de cuina, a la província de València.


 • Descripció

  Auxiliars de cuina, a la província de València.


 • Organisme

  Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  C/ CASTÁN TOBEÑAS,77. CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE-TORRE 3

  46018 València (Valencia)
  Tel:012
  Fax:961247401


 • Etapa Actual

  Borsa en funcionament : Resolució amb llistats definitius de persones admeses/excloses.

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Prova d'aptitud / Valoració de mèrits


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Titulació

  Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  - Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat a què s'aplique la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i, quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què s'aplique la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret.

  Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, hi poden participar els descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat que visquen a costa seua.

  - Edat: tindre 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació.

  - Titulació acadèmica: estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o Formació Professional de 1r grau, o Graduat Escolar o equivalents, o tindre complides les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, s'ha d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.

  - Capacitat: tindre les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.

  - Habilitació: no haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant un procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Tractant-se de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.

  Els requisits detallats han de reunir-se en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds.


 • Places

  Descripció de les places

  Substitucions temporals en els llocs de treball del grup / subgrup C2, cos C2-05, serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l'administració de la Generalitat, escala C2-05-02, auxiliars de cuina, sector administració especial, amb destinació a la província de València.

  Atesa la tipologia de centres en què es realitzaran les substitucions (atenció directa, oberts les 24 hores del dia), el règim de treball pot ser a torns: matins, vesprades, nits, caps de setmana, festius...

  Les substitucions es realitzaran a les residències per a persones majors dependents, centres de menors i menjadors socials.


 • Documentació / Informació


  La sol·licitud d'inscripció i el full d'autobaremació que està disponible en l'enllaç següent de la pàgina web de la Generalitat Valenciana. Aquesta sol·licitud d'inscripció i el full d'autobaremació han d'omplir-se en la
  web següent:
  http://www.gva.es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=67025&version=amp

  Una vegada omplits la sol·licitud d'inscripció i el full d'autobaremació en la web i obtingut el corresponent justificant en format PDF, ha de de presentar-se per registre d'entrada, juntament amb la documentació acreditativa dels mèrits al·legats i l'acreditació de la titulació acadèmica requerida per a l'acompliment del treball, degudament compulsats.

  En el cas que no es presente la documentació a què fa referència el paràgraf anterior perquè consta la seua inscripció en el Registre de Personal de l'Administració de la Generalitat, cal fer expressa la declaració d'aquesta circumstància en la sol·licitud d'inscripció.

  Les persones aspirants queden vinculades a les dades que hagen fet constar en les seues sol·licituds.


 • Lloc de presentació

  Una vegada omplits la sol·licitud i el full d'autobaremació, i obtingut el corresponent justificant en format PDF, ha de presentar-se per registre d'entrada a les seus de la direcció territorial d'aquesta Conselleria a València, av./ de l'Oest, 36, C 46001 de València o en qualsevol de les oficines públiques previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IGU_BOLSAS&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=67025 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar