Detall

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Auxiliars de cuina, a la província de Castelló.


 • Descripció

  Auxiliars de cuina, a la província de Castelló.


 • Organisme

  Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  PL. DE NULES, 2 46003 València
  Tel:012
  Fax:961247401


 • Etapa Actual

  Borsa en funcionament : Llista mensual febrer

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Prova d'aptitud / Valoració de mèrits


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Titulació

  Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  - Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat a què s'aplique la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el tractat corresponent, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què s'aplique la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret.

  Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, hi podran participar els descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat que visquen a costa seua.

  - Edat: tindre 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació.

  - Titulació acadèmica: estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o Formació Professional de 1r grau, o Graduat Escolar o equivalents, o tindre complides les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.

  - Capacitat: posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.

  - Habilitació: no haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant un procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.

  Els requisits detallats hauran de reunir-se en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds.


 • Places

  Descripció de les places

  Substitucions temporals en els llocs de treball del grup /subgrup C2, cos C2-05, serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l'administració de la Generalitat, escala C2-05-02, auxiliars de cuina, sector administració especial, amb destinació a la província de Castelló.

  Atesa la tipologia de centres en què es realitzaran les substitucions, (atenció directa, oberts les 24 hores del dia), el règim de treball pot ser a torns : matins, vesprades, nits, caps de setmana, festius...

  Les substitucions es realitzaran a les residències per a persones majors dependents, centres de menors i menjadors socials.


 • Documentació / Informació


  La sol·licitud d'inscripció i el full d'autobaremació es troben disponibles en el següent enllaç de la pàgina web de la Generalitat Valenciana. La sol·licitud d'inscripció i el full d'autobaremació han d'omplir-se en la
  web següent:
  http://www.gva.es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=67027&version=amp

  Una vegada omplits la sol·licitud d'inscripció i el full d'autobaremació en la web i obtingut el corresponent justificant en format PDF, haurà de presentar-se per registre d'entrada, juntament amb la documentació acreditativa dels mèrits al·legats i l'acreditació de la titulació acadèmica requerida per a l'exercici del lloc, degudament compulsats.

  En el cas que no es presente la documentació a què fa referència el paràgraf anterior perquè consta la seua inscripció en el Registre de Personal de l'Administració de la Generalitat, ha de fer-se'n una declaració expressa en la sol·licitud d'inscripció.

  Els aspirants queden vinculats a les dades que hagen fet constar en les seues sol·licituds.


 • Lloc de presentació

  Una vegada omplits la sol·licitud i el full d'autobaremació i obtingut el corresponent justificant en format PDF, ha de presentar-se per registre d'entrada a les seus de la direcció territorial d'aquesta Conselleria a Castelló, av/ Germans Bou, 81, CP 12003 de Castelló, o en qualsevol de les oficines públiques prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IGU_BOLSAS&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=67027 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar