Detalle Empleo Publico

Auxiliars de cuina, a la província de Castelló.

Codi SIA: 67027
Organisme: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
Etapa actual: Llista mensual març
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Borsa de treball
Prova: Prova d´aptitud / Valoració de mèrits
Titulacions: Títol de Graduat/a en Educació Secundària Obligatòria
Grup: C2

Requisits

- Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat a què s'aplique la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el tractat corresponent, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què s'aplique la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, hi podran participar els descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat que visquen a costa seua. - Edat: tindre 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació. - Titulació acadèmica: estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o Formació Professional de 1r grau, o Graduat Escolar o equivalents, o tindre complides les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació. - Capacitat: posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques. - Habilitació: no haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant un procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu estat l'accés a l'ocupació pública. Els requisits detallats hauran de reunir-se en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Etapa actual:

Llista mensual març

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llista mensual març

Data de publicació: 30-03-2023

Llista mensual desembre

Data de publicació: 09-01-2023

Llista mensual octubre

Data de publicació: 31-10-2022

Llista mensual setembre

Data de publicació: 28-09-2022

Llista mensual juliol

Data de publicació: 01-08-2022

Llista mensual juny

Data de publicació: 27-06-2022

Llista mensual maig

Data de publicació: 31-05-2022

Llista mensual abril

Data de publicació: 28-04-2022

Llista mensual març

Data de publicació: 30-03-2022

Llista mensual febrer

Data de publicació: 26-02-2022

Llista mensual gener

Data de publicació: 26-01-2022

Llista mensual novembre

Data de publicació: 30-11-2021

Llista mensual octubre

Data de publicació: 27-10-2021

Llista mensual setembre

Data de publicació: 04-10-2021

Llista mensual juny

Data de publicació: 25-06-2021

Llista mensual maig

Data de publicació: 26-05-2021

Llista mensual abril

Data de publicació: 30-04-2021

Llista mensual març

Data de publicació: 25-03-2021

Llista mensual gener

Data de publicació: 29-01-2021

Llista mensual desembre

Data de publicació: 18-12-2020

Llista mensual novembre

Data de publicació: 30-11-2020

Llista mensual febrer

Data de publicació: 20-02-2020

Llista mensual gener

Data de publicació: 28-01-2020

Llista mensual novembre

Data de publicació: 28-11-2019

Llista mensual octubre

Data de publicació: 29-10-2019

Llista mensual setembre

Data de publicació: 24-09-2019

Llista mensual juliol

Data de publicació: 29-07-2019

Llista mensual juny

Data de publicació: 09-07-2019

Llista mensual maig

Data de publicació: 31-05-2019

Llista mensual març

Data de publicació: 27-03-2019

Llista mensual febrer

Data de publicació: 25-02-2019

Llista mensual gener

Data de publicació: 28-01-2019

Llista mensual desembre

Data de publicació: 03-01-2019

Llista mensual novembre

Data de publicació: 21-11-2018

Llista mensual octubre

Data de publicació: 24-10-2018

Llista mensual setembre

Data de publicació: 25-09-2018

Llista mensual setembre

Data de publicació: 24-09-2018

Resolució amb llistes definitives de persones admeses/excloses.

Data de publicació: 24-07-2018

Llista resultats prova pràctica.

Data de publicació: 14-06-2018

Llista definitiva d'admesos/exclosos a la prova selectiva

Data de publicació: 22-05-2018

Correcció d'errors llista provisional. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 20-04-2018

Llista provisional. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 14-03-2018

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 08-01-2018

Tornar al llistat d'etapes

Llista mensual març

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.