Detall

Agent de la Policia Local.


 • Descripció

  Agent de la Policia Local.


 • Organisme

  Puig
  Plaza del Ayuntamiento, 1
  Tel:961470003
  Fax:961472725


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases)

 • Termini

  PENDENT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Haver complit els 18 anys a la data de conclusió del termini de presentació d'instàncies, i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió del títol de Batxillerat Superior, Formació Professional de 2n grau o equivalent o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies, l'equivalència haurà de ser reconeguda com a tal per l'administració competent en cada cas concret i degudament acreditat en aquest sentit pels aspirants.
  d) No patir malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les corresponents funcions, d'acord amb el barem d'exclusions mèdiques previstes en l'annex II de l'Ordre de 23 de novembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Publiques de la Generalitat, i tindre una estatura mínima d'1'65 metres els homes o 1'60 les dones.
  e) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local o de qualsevol altra institució juridicopública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  f) No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A, que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació de potència/pes no superior a 0'16 kW/kg.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament s'ha d'efectuar en el compte número ES93-2100-7416-822200032904, de Caixa Bank, del qual és titular l'Ajuntament del Puig de Santa Maria, i es pot fer directament o per transferència, però no es pot fer per gir postal o telegràfic. En el resguard s'ha de fer constar la convocatòria a què correspon l'ingrés.


 • Exempció / Reducció taxes

  Les persones interessades podran acollir-se a les bonificacions recollides en l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per concurrència a les proves selectives (drets d'examen) convocades per l'Ajuntament, i hi han d'incorporar, si és el cas, els documents acreditatius de les bonificacions i/o les exempcions aplicades.


 • Places

  Nombre de places

  7

  Descripció de les places

  - Torn lliure: 5 places
  - Torn de mobilitat: 2 places

  La places oferides per torn de mobilitat que no siguen cobertes per aquest torn passaran al torn lliure.

  Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe de Policia Local i els seus auxiliars, categoria d'agents, vacants en la plantilla de personal funcionari d'aquest ajuntament, enquadrades en l'escala bàsica, grup C, subgrup C1 de titulació.

  Oferta d'ocupació pública 2017, publicada en el BOP de València en data 29 de novembre de 2017.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar participar en aquesta convocatòria s'han de dirigir a l'Excma. Sra. Alcaldessa Presidenta de l'Ajuntament del Puig de Santa Maria, per a la qual cosa s'ha d'utilitzar la instància model annex I de les bases, o la que facilitarà l'Oficina d'Informació Municipal en el mateix ajuntament, i a través d'Internet municipal (www.elpuig.es).

  Les instàncies s'han de presentar amb:
  - Resguard de l'ingrés bancari.
  - Fotocòpia del DNI.
  - Fotocòpia de la titulació exigida degudament compulsada.
  - Fotocòpia del permís de conduir de les classes B i A, que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació de potència/pes no superior a 0'16 kW/kg; o manifestar que es troben en condicions d'obtindre'l abans que finalitze el termini de presentació d'instàncies.


 • Lloc de presentació

  En el Registre d'Entrada municipal situat a la plaça de l'Ajuntament, 1 (46540, el Puig de Santa Maria. València), o en la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.elpuig.es/va/content/personal-recursos-humans-0


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: (Bases)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar