Detall

Inspector de Policia Local


 • Descripció

  Inspector de Policia Local


 • Organisme

  Dénia
  Plaça Constitucio, 10
  Tel:965780100
  Fax:965789986


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Correcció d'errors (nou termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  Requisits generals d'accés lliure:
  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Tindre complits els díhuit anys i no faltar menys de deu anys de l'edat que s'establisca per a la jubilació, les dues edats referides al dia en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  c) Estar en possessió de la titulació de diplomatura universitària, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, Formació Professional de tercer grau, o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre-la en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  d) No patir cap malaltia o tindre un defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb els quadres i barems d'exclusions mèdiques que es determinen en l'Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i de les administracions públiques, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.
  e) No haver sigut separat/ada, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de funcions públiques, en els termes establits en l'article 56.1.d del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  f) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.

  La titulació s'ha d'acreditar mitjançant l'expedició dels títols corresponents per l'autoritat acadèmica competent. Aquesta mateixa autoritat podrà declarar també l'equivalència dels títols.

  Les persones aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o homologació.

  Tots els requisits exigits s'han de complir en l'últim dia de termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre durant tot el procés selectiu. En aquest sentit, es podran efectuar les comprovacions oportunes fins al nomenament com a funcionari/ària.


 • Taxa ordinària


  140,00 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen podran fer-se efectius omplint prèviament el corresponent model d'autoliquidació obtingut a través de les oficines o la pàgina web de l'Ajuntament, per qualsevol de les formes següents:

  - Seu electrònica de l'Ajuntament:http://www.denia.es/va/informacio/empleo/index1.aspx
  - Gir postal.


 • Exempció / Reducció taxes

  Seran aplicables les exempcions corresponents al personal que ho sol·licite, i reunisca i acredite els supòsits recollits en l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per concurrència a les proves selectives per a l'ingrés de personal.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  - Torn lliure: 1
  - Promoció interna: 1

  Les places estan classificades en l'escala tècnica d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, categoria d'inspector, grup de titulació A2. Estan dotades amb les retribucions bàsiques del grup A2 i les complementàries que corresponguen de conformitat amb la legislació vigent i la llista de llocs de treball vigent en cada moment en aquest ajuntament.

  Places incloses en l'oferta d'ocupació pública de 2017 d'aquest ajuntament.

  En el cas que no es cobrira la plaça de promoció interna, aquesta incrementaria el torn lliure.


 • Documentació / Informació

  Qui vulga participar en les corresponents proves d'accés ho ha de sol·licitar amb el model normalitzat d'instància (annex I), que facilitaran tant el Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament de Dénia com l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, o que es pot obtindre a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Dénia (www.denia.es).

  A la instància s'ha d'adjuntar la documentació següent:
  b) Fotocòpia compulsada o confrontada de la titulació acadèmica exigida i els permisos de conducció exigits.
  b) Resguard justificatiu d'haver pagat els drets d'examen. Si el pagament es va efectuar mitjançant un gir postal o telegràfic, s'hi ha de consignar el número de gir.
  c) Llista detallada dels mèrits que s'hi al·leguen, que s'han d'acreditar documentalment amb posterioritat, únicament per les persones aspirants que hagen superat la fase d'oposició i passen a la fase de concurs, dins del termini de deu dies hàbils en què hagen sigut emplaçades pel tribunal. La valoració dels mèrits vindrà referida a la data del termini de finalització de presentació d'instàncies per a participar en el procés selectiu.

  Totes les sol·licituds s'han de dirigir a l'Alcaldia Presidència d'aquesta Corporació.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament de Dénia o en la forma que determine la normativa vigent de procediment administratiu de les administracions públiques. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar