Detall

Oficial de la Policia Local


 • Descripció

  Oficial de la Policia Local


 • Organisme

  L'Alcúdia de Crespins
  Plaça Constitució, 3
  Tel:962241714
  Fax:962244565


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Títol de Batxiller o Tècnic/a de Formació Professional


 • Requisits especifics

  Tindre els permisos que habiliten per a la conducció de les classes B, en condicions per a accedir al permís BTP, i A, que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potencia/pes no superior a 0,16 kW/Kg, per a permisos de conducció de motocicletes que s'hagen obtingut abans del 8 de desembre de 2009 (Reglament general de conductors, aprovat pel RD 772/1997, de 30 de maig), o A2, que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 35kW i una relació potencia/pes màxima de 0,2 kW/kg o que no deriven d'un vehicle amb més del doble de la seua potència, per als permisos que s'hagen obtingut a partir de la data esmentada (Reglament general de conductors vigent, aprovat pel RD 828/2009, de 8 de maig).


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola.
  - Tindre complits els díhuit anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Que la persona no patisca cap malaltia ni defecte físic que li impedisca l'exercici normal de les funcions pròpies de l'escala i la categoria a què aspira, d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques que s'estableix en l'annex d'aquestes bases.
  - Que la persona no es trobe suspesa ni inhabilitada per a l'exercici de funcions públiques.
  - Tindre el títol de Batxillerat Superior, o l'equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data d'acabament del termini de presentació d'instàncies.


 • Taxa ordinària

  20,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament es pot efectuar per mitjà d'un ingrés, de la manera que detalle l'Ajuntament i en el compte que aquest indique. Telèfon de l'Ajuntament: 962 241 411


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Les instàncies en què se sol·licite participar en aquesta convocatòria, s'han d'adreçar al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament. A les instàncies s'ha d'adjuntar el resguard que acredite el pagament dels drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  Al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament, de la manera prevista en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.