Detall

Agent Policia Local


 • Descripció

  Agent Policia Local


 • Organisme

  Montroy
  Plaça de l'Ajuntament, 11
  Tel:962555401
  Fax:962555799


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió del títol de Batxillerat Superior, Formació Professional de 2n grau o equivalent o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència haurà de ser reconeguda com a tal per l'administració competent en cada cas concret i degudament acreditada en aquest sentit pels aspirants.
  c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les corresponents funcions pròpies de la seua escala i categoria, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques que estableix la normativa vigent, i tindre una estatura mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 les dones.
  d) Haver complit 18 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatuaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas de personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat.
  f) No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A, que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació de potència/pes no superior a 0,16kW/kg.


 • Taxa ordinària

  60,00 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés s'ha d'efectuar en el compte corrent de l'Ajuntament de Montroi en la Caixa Rural de Torrent ES61 3118 2041 2627 3200 0029.
  La falta de l'abonament dels drets d'examen determinarà l'exclusió de l'aspirant.

  Els drets d'examen només seran tornats a les persones que no siguen admeses al procés selectiu perquè en falten alguns dels exigits per a formar-ne part


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  - Torn lliure.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a participar en el procediment d'ingrés s'han de dirigir a la Sra. Alcaldessa Presidenta, per a la qual cosa es pot utilitzar la instància model que facilitarà l'Ajuntament.

  En les instàncies, s'ha de manifestar expressament que es reuneixen tots i cada un dels requisits exigits en aquestes bases, referits sempre a la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies, i, així mateix, que es comprometen a prestar el preceptiu jurament o promesa.

  A les instàncies, s'han d'adjuntar les fotocòpies degudament compulsades dels documents que acrediten els requisits previstos en els apartats a, c i g de la base tercera 3.1, així com el resguard acreditatiu de l'ingrés de la taxa.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General o en la forma que determina l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar