Detall

Agent de policia local


 • Descripció

  Agent de policia local


 • Organisme

  Alfafar
  Plaça de l'Ajuntament, 1
  Tel:963182126
  Fax:963186035


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Correcció d'errors [bases])

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits especifics

  - Tindre una alçada mínima d'1,65 metres, els homes, i 1,60 metres, les dones.
  - Tindre els permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A, que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència-pes no superior a 0,16 kW/kg.


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola.
  - Haver complit díhuit anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Tindre el títol requerit o l'equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. S'ha d'aportar, si escau, la documentació el certifica que n'acredite l'equivalència.
  - No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques que estableix l'Ordre de 23 de novembre 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'estableixen els criteris mínims per a la selecció de policies locals de la Comunitat Valenciana en les proves físiques, psicotècniques i de reconeixement mèdic. En l'annex II.A de l'ordre, s'estableix el quadre d'exclusions mèdiques d'aplicació en els processos de selecció de policies locals.
  - No haver sigut separat del servei de qualsevol de les administracions públiques, en virtut d'un expedient disciplinari, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de la funció pública.
  - No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats.


 • Taxa ordinària

  126,25 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés de la taxa s'ha de fer per mitjà d'una autoliquidació expedida pel Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC).


 • Exempció / Reducció taxes

  Gaudiran d'exempció els subjectes passius que en el moment de presentar la sol·licitud es troben en situació de desocupació, els quals han de presentar, a fi d'acreditar fefaentment aquesta circumstància, el certificat del SERVEF en què conste la situació de l'aturat i del SEPE (Servei Públic d'Ocupació Estatal) que indique que no percep cap tipus de subsidi o prestació.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe Local i els seus auxiliars, enquadrada en l'escala bàsica, a la qual li correspon el nivell C1 de titulació que recull l'oferta d'ocupació pública de 2015.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies en què se sol·licite participar en aquesta convocatòria s'han d'adreçar al Sr. alcalde president de l'Ajuntament d'Alfafar, i es pot utilitzar la instància model que figura com a annex I.

  A les instàncies s'ha d'acompanyar:
  - Fotocòpia del document nacional d'identitat.
  - Justificant que indique que s'han ingressat les taxes per als drets a examen.
  - Fotocòpia del títol de Batxillerat.
  - Fotocòpia dels permisos que s'hi requereixen i que habiliten per a la conducció dels vehicles pertinents.


 • Lloc de presentació

  Al Servei d'Atenció al Ciutadà o de la manera que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.alfafar.com/tablon-ciudadano/?lang=ca


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar