Detall

Agent de la Policia Local


 • Descripció

  Agent de la Policia Local


 • Organisme

  Meliana
  Plaza Mayor, 1
  Tel:961490065
  Fax:961490260


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques. Tindre una estatura mínima d'1,65 metres els homes i d'1,60 metres les dones. No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques que es recullen en l'Ordre de 23 de novembre 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'estableixen els criteris mínims per a la selecció de policies locals de la Comunitat Valenciana en les proves físiques, psicotècniques i reconeixement mèdic. Aquesta ordre, en l'annex II.a, estableix el quadre d'exclusions mèdiques d'aplicació en els processos de selecció de policies locals de la Comunitat Valenciana, per torn lliure, escala bàsica, categoria d'agent.
  c) Haver complit 18 anys i no haver-ne complit 36, en aplicació de l'article 33.bis de la Llei 6/1999, de 19 d'abril, de policies locals i de coordinació de les policies locals de la Comunitat Valenciana, segons la nova redacció que presenta la Llei 9/2011, de 26 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.
  Només als efectes de l'edat màxima es compensarà el límit amb els serveis prestats anteriorment a l'Administració local, com a policia local o auxiliar de policia local.
  d) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionariat, o per a exercir funcions semblants a les que exercien, en el cas de personal laboral, dels quals haguera sigut separat o inhabilitat.
  e) No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats, en aplicació de l'article 33.bis de la Llei 6/1999, de 19 d'abril, de policies locals i de coordinació de les policies locals de la Comunitat Valenciana, segons la nova redacció que presenta la Llei 9/2011, de 26 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.
  f) Estar en possessió del títol requerit o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies. Si és el cas, cal aportar la documentació o el certificat que acredite l'equivalència.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A, que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.


 • Taxa ordinària

  200,00 €


  Descripció de la taxa

  La taxa per drets d'examen es farà per ingrés bancari en l'entitat La Caixa, número IBAN ES81 2100 3932 5802 0000 2730. Cal fer-lo directament, per transferència o amb el resguard del gir postal o telegràfic de l'abonament, en concepte de drets d'examen i amb el nom de la plaça a la qual s'accedeix i el de la persona aspirant.


 • Exempció / Reducció taxes

  En aplicació del que estableix l'article 4.1 de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d'examen d'aquest ajuntament, en el cas que no siga necessària la realització de proves mèdiques en les convocatòries de places de la Policia Local, es tornaran 50,00 €.

  Els drets d'examen només es tornaran a les persones aspirants que no siguen admeses al procediment selectiu perquè no compleixen algun dels requisits exigits per a prendre-hi part.


 • Places

  Nombre de places

  6

  Descripció de les places

  Quatre de les places es cobriran per torn lliure per mitjà d'oposició, i les altres dos per mitjà de torn de mobilitat entre funcionaris pertanyents a altres cossos de Policia Local de la Comunitat Valenciana.


 • Documentació / Informació


  Les instàncies per a prendre part en la convocatòria es dirigiran al Senyor Alcalde President d'aquest ajuntament, i indicaran si es presenta l'aspirant pel torn de mobilitat o pel torn lliure, es pot utilitzar la instància model que facilite l'Ajuntament al Registre General d'Entrada o per mitjà de la pàgina webhttp://www.meliana.es./va.
  Les instàncies cal acompanyar-les de:
  - Fotocòpia del document nacional d'identitat.
  - Justificant d'haver ingressat els drets d'examen.
  - Certificat mèdic oficial, en què es faça constar expressament la capacitat per a concórrer a les proves físiques exigides per a l'accés a la categoria d'agent, i també el fet de no estar impedit o incapacitat per a l'accés a la funció pública, amb una data d'una antiguitat inferior a un mes a comptar des del dia d'inici de presentació de les instàncies.
  El domicili que s'incloga en la sol·licitud es considerarà l'únic vàlid als efectes de notificacions. A més, cal indicar el número de telèfon per a rebre comunicacions. Són responsabilitat exclusiva del sol·licitant els errors en la consignació de les dades i de les futures modificacions.


 • Lloc de presentació

  Al Registre General de l'Ajuntament de Meliana o de la manera que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.meliana.es/va/page/ocupacio-publica>


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar