Detall

Fisioterapeutes


 • Descripció

  Fisioterapeutes


 • Organisme

  Diputació Provincial de Castelló
  Plaça de les Aules, s/n
  Tel.: 964 359600
  12001 Castelló


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits especifics

  Hauran d'aportar una certificació negativa subscrita pel Registre Central de Delinqüents Sexuals.
  Les persones aspirants d'origen estranger o que tinguen doble nacionalitat, a més, han d'aportar una certificació que acredite l'absència de condemnes penals en els seus països d'origen o del qual són nacionals, respecte dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals o per tracta d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual, incloent-hi la pornografia.


 • Requisits generals

  a) Tindre nacionalitat espanyola o ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea. També podran participar siga quina siga la nacionalitat el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  Igualment s'estendrà a les persones incloses en l'àmbit dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, en què s'aplique la lliure circulació de treballadors.

  b) Tindre complits setze anys d'edat i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.

  c) Estar en possessió del títol exigible, o en condicions d'obtindre'l en la data en què acaba el termini d'entrega de les instàncies en cada cas.

  d) No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions corresponents.

  e) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari, del servei de l'estat, de les comunitats autònomes, ni de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.

  f) No haver sigut acomiadat laboralment per causa imputable al treballador en virtut d'una sentència ferma.


 • Places

  Descripció de les places

  Les places es proveiran per mitjà de la contractació de personal laboral no permanent o pel nomenament de personal funcionari interí.


 • Documentació / Informació

  1. Les instàncies sol·licitant prendre part en les proves es dirigiran a l'Il·lustríssim Senyor President de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de Castelló, o si és el cas, de l'organisme autònom local de què es tracte.
  Cal fer constar en la sol·licitud un compte de correu electrònic i/o dos números de telèfon com a mitjans de contacte. No obstant això, l'omissió d'aquestes dades no suposarà en cap cas causa d'exclusió.

  2) Així mateix, en full separat i signat, s'acompanyarà la instància de la relació de mèrits, que s'han de justificar per mitjà de certificacions o de documents originals que acrediten el que s'al·lega, o fotocòpies sense compulsar juntament amb el títol exigit per a participar en la convocatòria. En aquest últim cas, en el moment que es procedisca a la crida per al nomenament interí o la formalització del contracte que corresponga, s'han d'aportar els documents originals per a compulsar-los.
  En cas contrari, decaurà el dret de la persona proposada a aquest efecte.

  3) Els mèrits i circumstàncies que al·leguen els aspirants s'han d'entendre referits al dia en què finalitze el termini de presentació de les instàncies.

  4) Respecte a la justificació del temps treballat en aquesta diputació, es podrà valorar d'ofici, sense necessitat de sol·licitar cap certificació, simplement amb la indicació escrita per part de l'aspirant del període de temps treballat.

  PERSONAL AMB DISCAPACITAT
  Per a les persones amb minusvalidesa que ho sol·liciten, s'establiran les adaptacions possibles de temps i mitjans que permeten la realització adequada de les proves.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies es presentaran al Registre General de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de Castelló, o per algun dels mitjans previstos en l'article 38.4, apartats a, c, d i e, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www7.dipcas.es/Zona_mj/RecHumanos/detalles/_hsbmoZNv-R-Gu8iiNXYLx6Pwa_Fct9Bv


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar