Detall

Cap de planta.


 • Descripció

  Cap de planta.


 • Organisme

  VALENCIANA D'APROFITAMENT ENERGÈTIC DE RESIDUS, S.A. (VAERSA)
  AV. CORTS VALENCIANES, 20
  Tel:961971900
  Fax:961971983


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT. 7 dies naturals. El dia d'inici del còmput del termini esmentat serà el mateix dia de la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, núm. 8223 de 30/01/2018. EL TERMINI DE RECEPCIÓ DE CURRÍCULUMS FINALITZA EL PRÒXIM DIA 5 DE FEBRER DE 2018 A LES 15.00 HORES.


 • Procés selectiu

  CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A/B - Llicenciatura / Diplomatura


 • Titulació

  Llicenciatura / Diplomatura


 • Requisits especifics

  Cal tindre una experiència laboral mínima de 36 mesos en l'execució de treballs semblants a les funcions específiques del lloc de treball que s'ofereix.

  TITULACIÓ
  Grup A: Títol universitari oficial de llicenciatura en Enginyeria, Arquitectura o equivalent, o bé, títol universitari de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions del lloc de treball.

  Grup B: Títol universitari d'Enginyeria Tècnica, diplomatura universitària, Títol d'Arquitectura Tècnica o equivalent, o bé un títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les
  activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions del lloc de treball.

  Preferentment enginyeries tècniques o superiors de les especialitats Industrial, Agronòmica, Camins, Organització Industrial o Química o la seua equivalència en graus de la mateixa especialitat d'acord amb el que estableix l'apartat
  anterior.

  Acreditació de la titulació acadèmica: L'acreditació documental es durà a terme per mitjà de l'aportació d'una còpia de la
  titulació acadèmica. Els candidats i candidates amb titulacions acadèmiques obtingudes a l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la convalidació corresponent o de la credencial que acredite, si és el cas, l'homologació del títol.


 • Requisits generals

  - Disponibilitat per a viatjar.
  - Permís de conduir B1.
  - Vehicle propi.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Plaça ubicada en la planta de classificació d'envasos lleugers de Picassent.

  Nivell professional: A/B20E001


 • Documentació / Informació

  Recepció de currículum vitae i dels mèrits que acrediten el compliment dels requisits de l'oferta de treball mitjançant el Portal del candidat (ocupació.portalvaersa.com). Autobaremació provisional de la candidatura.

  L'acreditació de l'experiència laboral, formació acadèmica i formació complementària, coneixements de valencià, etc., s'ha de dur a terme durant el període de recepció de currículums, i no es tindran en compte els que es presenten amb posterioritat.
  L'acreditació esmentada s'ha d'efectuar necessàriament per mitjà de la plataforma informàtica destinada a això ocupació.portalvaersa.com, amb l'acceptació prèvia de la política de privacitat de dades de VAERSA, a fi de complir amb els requisits i exigències de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.

  INFORMÀTICA: PAQUET OFFICE (Word, Excel i Acces).
  Es valora el coneixement de NAVISI I PROGRAMES D'ANÀLISI DE COSTOS.


 • Lloc de presentació

  Per a la presentació del currículum us heu de donar d'alta necessàriament en el Portal del candidat per mitjà de la plataforma informàtica destinada a això: ocupació.portalvaersa.com.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://empleo.portalvaersa.com/es/Ofertas/Activas


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar