Detall

Policia dels ajuntaments d'Artà, Bunyola, Calvià, Capdepera i Palma.


 • Descripció

  Policia dels ajuntaments d'Artà, Bunyola, Calvià, Capdepera i Palma.


 • Organisme

  Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)
  C/ Gremi de Corredors, 10
  3r (polígon de Son Rossinyol)
  07009 PALMA
  Tel: 971177625
  Fax:971177620


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Correcció d'errors (nou termini)]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o Tècnic/a


 • Requisits especifics

  a) Tindre els permisos de conduir de les classes A2 i B en vigor.
  b) Comprometre's a portar armes i, si escau, a utilitzar-les, per mitjà d'una declaració jurada.
  c) Tindre el nivell B2 (nivell avançat) del coneixement de la llengua catalana o el requerit pels ajuntaments respectius als quals s'opta, en el cas de ser superior. Els certificats han de ser els expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública, o els expedits o homologats per la conselleria competent en matèria de política lingüística, o els reconeguts segons l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013. En cas d'optar a les places convocades de l'Ajuntament d'Artà, el nivell de llengua catalana que s'ha d'acreditar és el C1, d'acord amb el que disposa el Reglament per a l'ús de la llengua catalana en l'Ajuntament d'Artà, aprovat el 27 de juliol del 2000, i el que estableix la seua plantilla com a requisit per a les places del subgrup C1.
  - En el cas de les places convocades corresponents a l'oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament d'Artà incloses en aquesta convocatòria, serà també d'aplicació el Reglament per a l'ús de la llengua catalana en l'Ajuntament d'Artà, aprovat el 27 de juliol del 2000.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Tindre díhuit anys complits.
  c) Tindre el títol de Batxillerat, tècnic o l'equivalent, o estar en condicions per a obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. En cas de titulacions expedides en l'estranger, caldrà aportar l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
  d) Tindre el diploma d'aptitud del curs de formació bàsica de la categoria de policia local expedit per l'EBAP o l'òrgan competent de l'àmbit de les Illes Balears i en plena validesa.
  e) No patir cap malaltia o defecte físic o psicofísic que impedisca o disminuïsca el desenvolupament correcte de les funcions, en relació amb el quadre de les exclusions que es determinen en l'annex 5 del Decret 28/2015, de 30 d'abril.
  f) No haver sigut separat del servei de l'Administració local, autonòmica o estatal, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de la funció pública.
  g) No tindre antecedents penals per delictes dolosos.
  k) Haver abonat la taxa pels drets d'examen.


 • Taxa ordinària


  13,99 €


  Descripció de la taxa

  Pagament de la taxa dels drets d'examen per a les sol·licituds manuals.
  - Es podrà emplenar el document d'ingrés per al pagament de la taxa de drets d'examen (model 046) en la pàgina web de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), en l'adreça web https://www.atib.es/General/TramitesDestacados.aspx.
  A continuació, la persona usuària podrà imprimir el document i fer el pagament en una de les entitats col·laboradores que figuren en el model, o fer el pagament telemàtic, a través de la banca electrònica, sempre que la persona interessada tinga un compte operatiu per via telemàtica en una de les entitats bancàries els anagrames de les quals apareixen en la pantalla. L'aplicació indicarà també la manera de dur a terme aquest pagament electrònic. Una vegada que el pagament s'haja fet correctament, cal incorporar el justificant del pagament efectuat amb la sol·licitud de participació en les proves selectives.
  - Per a accedir al model 046, en la webhttp://oposicionsPL2018.caib.es es publicaran les instruccions.


 • Places

  Nombre de places

  162

  Descripció de les places

  Places de policia local, incloses en l'oferta pública d'ocupació de l'any 2017, corresponents a procediment extraordinari unificat, dels ajuntaments d'Artà, Bunyola, Calvià, Capdepera i Palma, amb la distribució següent (ANNEX I):
  - Ajuntament d'Artà: 3 places
  - Ajuntament de Bunyola: 3 places
  - Ajuntament de Calvià: 51 places
  - Ajuntament de Capdepera: 9 places


 • Documentació / Informació


  Les persones aspirants als processos selectius poden presentar la sol·licitud per a participar en les proves selectives sempre que complisquen els requisits per a participar que estableix la base 2 de l'annex 1. En la sol·licitud s'han de consignar, en les caselles que s'indiquen, les dades següents:
  - Ajuntament al qual es presenta, i marcar, en cas de presentar altres sol·licituds, l'ordre de prioritat en aquell ajuntament.
  - Nivell de coneixements de llengua catalana.
  - Si presenta un certificat que condueix a l'exempció de la prova d'aptitud psicològica i de personalitat.
  - Si farà la prova d'aptitud física.

  S'ha de presentar una sol·licitud per cada ajuntament a les places del qual es vol optar.

  L'ordre de prioritat marcat en les sol·licituds ha de ser coherent entre si. En cas d'incoherència, la persona aspirant l'haurà d'esmenar en el termini establit. En cas que no ho esmene, es considerarà que desisteix de totes les sol·licituds presentades.

  Juntament amb la sol·licitud emplenada adequadament, les persones aspirants han de presentar:
  - Document nacional d'identitat en vigor o resguard de la sol·licitud de renovació. No cal presentar-lo, ja que l'EBAP ho comprovarà d'ofici excepte si la persona aspirant manifesta expressament la seua negativa.
  - Títol de Batxillerat, tècnic o l'equivalent, o estar en condicions per a obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds. No cal presentar-lo, ja que l'EBAP ho comprovarà d'ofici excepte si la persona aspirant manifesta expressament la seua negativa.
  En cas de titulacions expedides a l'estranger, caldrà aportar l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
  - Acreditació d'haver abonat la taxa pels drets d'examen. La falta de justificació del pagament de la taxa indicada determinarà l'exclusió de la persona aspirant. Aquest pagament no substitueix, en cap cas, el tràmit de presentar la sol·licitud en el termini i de la manera prevista en aquesta base.
  - Declaració responsable que la persona aspirant compleix els requisits exigits en la base segona d'aquestes bases, referits sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a presentar les sol·licituds i durant tot el procés selectiu, segons el model de sol·licitud d'aquest annex.
  Per als aspirants a les places de l'Ajuntament d'Artà que no acrediten el nivell de coneixement C1 de llengua catalana, es farà una prova específica d'aquest nivell; aleshores, la declaració responsable del compliment específic d'aquest requisit es refereix a la data d'execució del primer exercici de l'oposició.
  - En el model de sol·licitud s'ha d'al·legar el nivell de coneixements de català que es posseeix.
  - Acreditació, si escau, del certificat que condueix a l'exempció de la prova d'aptitud psicològica i de personalitat en les condicions que estableix l'annex 3, referent al tercer exercici de les proves d'oposició.
  Tota la documentació que han de presentar les persones aspirants per a acreditar el compliment dels requisits exigits en la convocatòria s'ha de fer per mitjà de l'original o la fotocòpia compulsada.
  Les sol·licituds es poden emplenar de les maneres següents:
  - Semitelemàtica: avançament de la sol·licitud per via telemàtica, emplenant el model de manera telemàtica i pagant la taxa a través de la web http://oposicionsPL2018.caib.es), el sistema us assignarà un número de preregistre. A continuació, la persona interessada haurà d'imprimir la sol·licitud, signar-la i presentar-la, juntament amb la documentació requerida en els registres habilitats a aquest efecte en aquesta convocatòria.
  - Sol·licitud manual: els impresos de sol·licitud per a participar en la convocatòria estaran a la vostra disposició en l'EBAP, en els ajuntaments i en la web del Govern http://oposicionsPL2018.caib.es.


 • Lloc de presentació

  - Al Registre de l'EBAP, o de qualsevol altra de les maneres que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  - En cas que la sol·licitud es presente en algun registre diferent al Registre de l'EBAP, és convenient que anticipe la sol·licitud registrada al núm. de fax 971 17 63 19.


 • Altres formes de presentació

  a) Als registres dels òrgans administratius al quals s'adrecen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, ajuntaments i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament. d) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) A qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.caib.es/sites/oposicionspl2018/ca/psupl_inici/?campa=yes


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar