Detalle Empleo Publico

Concurs de directors de centres docents públics de la Generalitat.

Codi SIA: 3025808
Codi GUC: 67291
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Etapa actual: Resolució d'al·legacions
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Concurs específic de mèrits
Prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Titulacions: Sense especificar
Grup: Sense especificar

Requisits

a) Tindre una antiguitat de, com a mínim, cinc anys com a personal funcionari de carrera en la funció pública docent. b) Haver impartit docència directa com a personal funcionari de carrera, durant un període de, com a mínim, cinc anys, en algun dels ensenyaments que ofereix el centre al qual s'opta. c) Tindre la certificació que acredite haver superat un curs de formació sobre el desenvolupament de la funció directiva. d) Així mateix, i per a poder complir amb l'Ordre 90/2013, de 6 de novembre, el candidat o la candidata que no tinga destinació definitiva al centre al qual opta ha d'acreditar la capacitació en valencià abans de l'1 de juliol de 2018. Les habilitacions i les acreditacions de directors o directores de centres públics expedides amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, es consideraran equivalents a la certificació acreditativa d'haver superat el curs de formació esmentat més amunt. Ara bé, durant els cinc anys següents a la data d'entrada en vigor d'aquesta llei orgànica, no es considerarà requisit imprescindible tindre'l per a poder participar en aquests concursos de mèrits. No obstant això, d'acord amb la disposició transitòria única, apartat tres del Reial decret 894/2014, de 17 d'octubre, durant els cinc anys següents a la data d'entrada en vigor de la Llei orgànica 8/2013 es continuaran organitzant programes de formació inicial per l'Administració educativa per al nomenament en el lloc de director o directora dels qui no acrediten competències directives per al desenvolupament de la funció directiva.

Etapa actual:

Resolució d'al·legacions

Publicació

Documentació

Resolució del director territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de València, per la qual es modifica la Resolució de 12 de març de 2018, sobre l'admissió d'aspirants al concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat a la província de València.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Resolució d'al·legacions

Data de publicació: 28-03-2018

Resolució d'al·legacions

Data de publicació: 12-03-2018

Correcció d'errors (bases)

Data de publicació: 27-02-2018

Llista provisional - Al·legacions

Data de publicació: 26-02-2018

Ampliació de places

Data de publicació: 16-02-2018

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 30-01-2018

Tornar al llistat d'etapes

Resolució d'al·legacions

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.