Detall

Concurs de directors de centres docents públics de la Generalitat.


 • Descripció

  Concurs de directors de centres docents públics de la Generalitat.


 • Organisme

  Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
  AVDA. CAMPANAR, 32
  46015 Valencia


 • Etapa Actual

  Valoració de mèrits : Resolució d'al·legacions

 • Procés selectiu

  CONCURS ESPECÍFIC DE MÈRITS


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Titulació

  Sense especificar


 • Requisits especifics

  a) Tindre una antiguitat de, com a mínim, cinc anys com a personal funcionari de carrera en la funció pública docent.
  b) Haver impartit docència directa com a personal funcionari de carrera, durant un període de, com a mínim, cinc anys, en algun dels ensenyaments que ofereix el centre al qual s'opta.
  c) Tindre la certificació que acredite haver superat un curs de formació sobre el desenvolupament de la funció directiva.
  d) Així mateix, i per a poder complir amb l'Ordre 90/2013, de 6 de novembre, el candidat o la candidata que no tinga destinació definitiva al centre al qual opta ha d'acreditar la capacitació en valencià abans de l'1 de juliol de 2018.

  Les habilitacions i les acreditacions de directors o directores de centres públics expedides amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, es consideraran equivalents a la certificació acreditativa d'haver superat el curs de formació esmentat més amunt.

  Ara bé, durant els cinc anys següents a la data d'entrada en vigor d'aquesta llei orgànica, no es considerarà requisit imprescindible tindre'l per a poder participar en aquests concursos de mèrits.

  No obstant això, d'acord amb la disposició transitòria única, apartat tres del Reial decret 894/2014, de 17 d'octubre, durant els cinc anys següents a la data d'entrada en vigor de la Llei orgànica 8/2013 es continuaran organitzant programes de formació inicial per l'Administració educativa per al nomenament en el lloc de director o directora dels qui no acrediten competències directives per al desenvolupament de la funció directiva.


 • Documentació / Informació


  Les persones aspirants a participar en aquest procediment han d'omplir una instància ajustada al model que figura com a annex II d'aquesta resolució, en què poden sol·licitar fins a un màxim de 2 centres, per ordre de prioritat, dels indicats en l'annex I-a, I-b o I-c.

  El model d'instància està a disposició dels interessats en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport http://www.ceice.gva.es).

  Les persones aspirants han d'acompanyar la instància de sol·licitud amb la documentació següent:

  a) Original o fotocòpia compulsada de tota la documentació que acredite els mèrits al·legats, tal com es determina en el barem de l'annex IV. En cada un dels documents que presenten a aquest efecte, els aspirants han d'indicar l'apartat i el subapartat del barem a què es refereix. Un mateix mèrit no pot ser valorat per més d'un apartat o subapartat.
  Els mèrits al·legats i no justificats documentalment o els documents que no tinguen les dades indicades anteriorment no es tindran en compte.

  Es faculten les secretaries dels centres per a efectuar les compulses corresponents del personal destinat al centre, d'acord amb la Circular 5/99, de 14 de juny, de la Secretaria General de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.

  L'Administració pot requerir els participants, en qualsevol moment, perquè justifiquen els mèrits sobre els quals es plantegen dubtes o reclamacions.
  b) Full d'autobaremació, omplit degudament, d'acord amb el model de l'annex V d'aquesta convocatòria.
  c) Un exemplar del projecte de direcció per cada un dels centres als quals s'aspira que s'ajuste al que estableix l'annex III d'aquesta convocatòria.

  Per a acomplir el que estableixen els articles 127.c i 129.f de la LOE, les persones aspirants han de presentar en la secretaria de cada un dels centres als quals opten dos exemplars del projecte de direcció relatius al centre, acompanyats d'una còpia de la sol·licitud de participació en la convocatòria, en el termini de 5 dies lectius després de finalitzar el termini de presentació de les instàncies.


 • Lloc de presentació

  En els llocs i de la manera que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

  a) Als registres dels òrgans administratius a què s'adrecen.
  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) A les oficines de Correus, en la modalitat que s'establisca reglamentàriament.
  d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment:

  Al Registre de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport a l'àmbit del qual pertanga el centre a què s'opta (annex VIII).

  En el cas que s'opte per presentar la sol·licitud i la documentació que l'acompanya en una oficina de Correus, cal fer-ho en un sobre obert perquè el personal funcionari de Correus date i segelle la instància abans de certificar-la. En cas que no es faça d'aquesta manera, es considerarà presentada en la data d'entrada en qualsevol dels llocs establits en el paràgraf anterior. En tot cas, si es presenta la sol·licitud en un lloc diferent de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport corresponent, cal avançar per fax a aquesta una còpia de la sol·licitud presentada, segellada i datada degudament.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/convocatoria-seleccion


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar