Detall

Agent de policia local.


 • Descripció

  Agent de policia local.


 • Organisme

  Almussafes
  Passeig del Parc, s/n
  Tel:961782050
  Fax:961794462


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases específiques]

 • Termini

  PENDENT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o Tècnic/a


 • Requisits generals

  TORN LLIURE
  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió del títol de Batxillerat Superior o equivalent o complir les condicions per a obtindre'l en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques que es recullen en l'annex d'aquestes bases, i tindre una estatura mínima d'1,65 metres els homes i d'1,60 metres les dones.
  d) Haver complit díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni estar inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  f) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 KW o amb una relació potència/pes no superior a 0,16 KW/kg.
  g) No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats.


 • Taxa ordinària

  75,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament s'ha de fer efectiu per mitjà d'ingrés o transferència bancària al compte que aquesta corporació té en Cajamar, ES25 3058 2279 7127 2000 2935. En l'ingrés s'ha de fer constar clarament la plaça a què s'opta, així com el nom de l'aspirant.


 • Places

  Nombre de places

  3

  Descripció de les places

  - Torn lliure: 2 places.
  - Torn de mobilitat: 1 plaça.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies s'han d'adreçar al Sr. Alcalde President d'aquest Ajuntament, i es pot utilitzar la instància model que facilitarà l'oficina d'informació municipal.

  A les instàncies s'ha d'adjuntar el justificant de l'abonament dels drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  Al Registre General o en la forma que determinen els articles 16 i 66 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.almussafes.es/va/page/seguiment-doposicions


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar