Detall

Monitors i monitores especialistes esportius


 • Descripció

  Monitors i monitores especialistes esportius


 • Organisme

  Meliana
  Plaza Mayor, 1
  Tel:961490065
  Fax:961490260


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ
  A més del graduat d'ESO, o l'equivalent, s'hi requereix un dels títols següents:
  - T de Conducció d'Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural.
  - TS d'Animació d'Activitats Físiques i Esportives.
  - T Esportiu o TS Esportiu en les modalitats que estableix l'Escola de l'Esport de la Generalitat Valenciana.
  - Diploma o certificat d'entrenador o entrenadora expedit per la federació esportiva corresponent.

  Per a aquesta convocatòria es considera equivalent, com a requisit específic, qualsevol titulació universitària de les àrees de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport vinculades amb el lloc de treball de monitor o monitora especialista en esports.


 • Requisits generals

  A) Ser espanyol o estar inclòs en algun dels supòsits que regula l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, relatiu a l'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats.

  B) Tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.

  C) Ser major d'edat (16 anys) l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds de participació en la borsa.

  D) Que la persona no haja estat separada, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni que es trobe en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics, per una resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, del qual haja estat separat o inhabilitat.
  En cas que la persona siga nacional d'un altre estat, que no es trobe inhabilitada o en una situació equivalent ni que haja estat sotmesa a una sanció disciplinària, o equivalent, que li impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

  E) Tindre el títol d'Educació Secundària Obligatòria, o l'equivalent, o complir els requisits per a obtindre'l en la data d'acabament del termini de presentació de les sol·licituds de participació.

  Tots els requisits s'han de complir en l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds de participació, i s'han de mantindre durant tot el procés selectiu.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés de la taxa s'ha de fer per mitjà d'un ingrés bancari en l'entitat "la Caixa", número d'IBAN: ES81 2100 3932 5802 0000 2730, efectuat directament, per transferència o amb el resguard del gir postal o telegràfic de l'abonament d'aquesta, en concepte de drets d'examen i amb el nom de la borsa i de l'aspirant.


 • Places

  Descripció de les places

  Contractació laboral temporal


 • Documentació / Informació

  Les instàncies en què se sol·licite participar en aquesta convocatòria, s'han d'adreçar a l'alcalde president de l'Ajuntament de Meliana, i es pot utilitzar la instància model que facilite l'Ajuntament en el seu Registre General d'Entrada o a través de la pàgina web www.meliana.es.

  L'aspirant ha de presentar una instància per cada borsa d'ocupació temporal a què vulga optar, encara que hi haja concurrència de convocatòries. En aquest últim cas, es pot presentar la documentació de mèrits tan sols al costat d'una de les instàncies, i indicar-ho per escrit.

  En la instància, els aspirants han de manifestar inequívocament que posseeixen tots els requisits d'admissió que estableix cada convocatòria i la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques del lloc de treball, referits a la data d'acabament del termini de presentació d'instàncies.

  En la mateixa instància, també s'han de manifestar els aspectes següents:
  - Declaració que indique que la persona no ha sigut separada, per mitjà d'un expedient disciplinari, de qualsevol administració o ocupació pública.
  - Declaració que indique que la persona no es troba inhabilitada penalment per a l'exercici de funcions públiques.
  - Declaració que indique que la persona no incorre en cap causa d'incapacitat.

  La instància s'ha de presentar juntament amb la documentació següent:
  a) Resguard original de l'ingrés bancari.
  b) Fotocòpia del DNI
  c) Fotocòpia de la titulació acadèmica que s'exigeix en cada convocatòria.
  d) Fotocòpia de la documentació que acredita els requisits.
  e) Currículum de l'aspirant.
  f) Fotocòpia dels mèrits que s'hi al·leguen, en un sobre a part i tancat.
  No s'admet cap documentació acreditativa de mèrits que es presente quan s'haja conclòs el termini de presentació d'instàncies, ni els que s'obtinguen en una data posterior a la d'acabament d'aquest.

  El domicili que figura en la sol·licitud es considera l'únic vàlid a l'efecte de notificacions, i, a més, s'ha d'indicar el número de telèfon per a rebre les comunicacions. És responsabilitat exclusiva del sol·licitant les errades en la consignació d'aquests i les futures modificacions que en faça.


 • Lloc de presentació

  Al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament, situat a la plaça Major núm. 1, o de la manera que determina l'article
  38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.


 • Altres formes de presentació

  a) Als registres dels òrgans administratius als quals s'adrecen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, ajuntaments i consells insulars, als ajuntaments dels municipis als quals es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament. d) A les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.meliana.es/va/page/convocatoria-bases-constitucio-duna-borsa-docupacio-temporal-monitors-res-temps-lliure-monitors-res-especialistes-esports-coordinadors-programes-culturals-educatius-festius


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar