Detall

Auxiliars d'infermeria, a la província d'Alacant.


 • Descripció

  Auxiliars d'infermeria, a la província d'Alacant.


 • Organisme

  Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  PL. DE NULES, 2 46003 València
  Tel:012
  Fax:961247401


 • Etapa Actual

  Borsa en funcionament : Correcció errors llistat mensual

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Prova d'aptitud / Valoració de mèrits


 • Grup

  C2 - Títol de Graduat/a en Educació Secundària Obligatòria


 • Titulació específica

  Títol d'Auxiliar d'Infermeria o equivalent.
  * Es consideren equivalents:
  - Tècnic de Cures Auxiliars d'Infermeria (grau mitjà de la branca sanitària)
  - Tècnic Auxiliar d'Infermeria (primer grau de la branca sanitària)


 • Requisits generals

  - Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola, d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat on s'aplique la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la nacionalitat, el cònjuge de les persones espanyoles i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea i, quan així ho preveja el tractat corresponent, el cònjuge dels nacionals d'algun estat on s'aplique la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret.
  Així mateix, i amb les mateixes condicions que els cònjuges, hi poden participar els descendents i els del seu cònjuge menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a càrrec seu.

  - Edat: tindre 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació.

  - Titulació: estar en possessió del títol d'Auxiliar d'Infermeria o equivalent o complir les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, s'ha d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.

  - Capacitat: tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a exercir les funcions o tasques corresponents.

  - Habilitació: no haver sigut separat ni que s'haja revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm per mitjà de procediment disciplinari, de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni estar inhabilitat per sentència ferma per a exercir qualsevol funció pública o les pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte d'aquesta convocatòria. En el cas de personal laboral, no estar inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut despatxat disciplinàriament, de manera procedent, per a exercir funcions paregudes a les de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no estar inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos
  termes i en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.

  Els requisits detallats s'han de complir en el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.


 • Places

  Descripció de les places

  Substitucions temporals en els llocs de treball del grup /subgrup C2, cos C2-05, serveis auxiliars sociosanitaris i educatius
  de l'Administració de la Generalitat, escala C2-05-01, auxiliars d'infermeria, sector administració especial, amb destinació
  a la província d'Alacant, a les localitats d'Alacant, Alcoi i Torrevieja.

  Atesa la tipologia de centres on s'efectuaran les substitucions (atenció directa i oberts les 24 hores del dia), el règim de treball pot ser a torns: matins, vesprades, nits, caps de setmana, festius, etc.

  Les substitucions es duran a terme a les residències per a persones majors dependents.


 • Documentació / Informació


  Les persones aspirants han d'omplir la sol·licitud d'inscripció i el full d'autobaremació que està disponible en l'enllaç següent de la pàgina web de la Generalitat Valenciana:
  http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=67333&version=amp

  Cal omplir la sol·licitud d'inscripció i el full d'autobaremació en la web i obtindre el justificant corresponent en format PDF.

  Juntament amb la sol·licitud, cal presentar la documentació acreditativa dels mèrits al·legats i l'acreditació de la titulació acadèmica requerida, degudament compulsats.

  En el cas que no es presente la documentació a què fa referència el paràgraf anterior perquè consta la seua inscripció en el Registre de Personal de l'Administració de la Generalitat, cal fer expressa la declaració d'aquesta circumstància en la sol·licitud d'inscripció.

  Les persones aspirants queden vinculades a les dades que hagen fet constar en les seues sol·licituds.


 • Lloc de presentació

  Una vegada s'han omplit la sol·licitud i el full d'autobaremació i s'ha obtingut el corresponent justificant en format PDF, s'han de presentar per registre d'entrada en les seus de la direcció territorial d'aquesta Conselleria al c/ del Teatre 37 i a l'av. Rambla Méndez Nuñez 41, CP 03001, d'Alacant, o en qualsevol de les oficines públiques previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IGU_BOLSAS&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=67333 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.