2018 - Cos de mestres. Procediment selectiu d'ingrés en el cos de mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Etapa actual: Correcció d'errors (nomenament)
Codi SIA: 3025815
|
Codi GVA: 67409
Descarregar informació
  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Oposició
Prova
Concurs oposició
Grup
A2
Titulació
Títol universitari de grau o bé diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica o equivalent (subgrup 2)
Titulació específica
Estar en possessió del títol de Mestre o d'un títol de grau corresponent. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, cal estar en possessió de la credencial d'homologació, en aplicació del Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual...
Saber més
Places
Núm. de places totals 3000

Descripció de places

DESGLOSSAMENT DE PLACES PER ESPECIALITATS Educació Infantil: 675 - Accés lliure: 628 - Reserva per a diversitat funcional intel·lectual DFI: 13 - Reserva per a diversitat funcional d'un altre tipus DFII: 34 Llengua Estrangera: Anglés: 400 - Accés lliure: 372 - Reserva per a diversitat funcional...
Saber més
Requisits
a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o nacional d'algun estat a què s'apliquen els tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, en què s'aplique la lliure circulació de treballadors i...
Saber més
Taxes
Import tasa màxima: 20

Forma de pagament:

Pago por derechos de examen El ingreso del importe se realizará mediante tarjeta bancaria o cargo en cuenta dentro del plazo de presentación de solicitudes. La falta del pago o el pago fuera de plazo determinará la exclusión de la persona aspirante. De conformidad con lo dispuesto en los...
Saber més

Etapa actual: Correcció d'errors (nomenament)

Fase

Adjudicació i nomenament

Documents
CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 25 de setembre de 2019, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procediment d'ingrés en el cos de mestres convocat per l'Ordre 12/2018, de 17 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Correcció d'errors (nomenament)

Data publicació: 14-11-2019

Nomenament

Data publicació: 16-10-2019

Correcció d'errors (nomenament)

Data publicació: 25-09-2018

Nomenament

Data publicació: 12-09-2018

Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs

Data publicació: 25-07-2018

Temini tancat

Presentació de documents. Oferta places vacants

Data publicació: 25-07-2018

Temini tancat

Correcció d'errors. Llista definitiva d'aprovats

Data publicació: 25-07-2018

Temini tancat

Puntuació definitiva de la fase de concurs. Termini de recurs

Data publicació: 23-07-2018

Temini tancat

Correcció d'errors. Llista definitiva d'admesos/exclosos

Data publicació: 27-06-2018

Criteris d'avaluació

Data publicació: 22-06-2018

Correcció d'errors. Modificació composició del tribunal

Data publicació: 22-06-2018

Prova d'espanyol per a estrangers

Data publicació: 18-06-2018

Resultat prova valencià

Data publicació: 14-06-2018

Nomenament del tribunal

Data publicació: 11-06-2018

Llista definitiva i convocatòria acte únic

Data publicació: 08-06-2018

Correcció d'errors de la resolució

Data publicació: 08-06-2018

Prova d'espanyol per a estrangers

Data publicació: 04-06-2018

Nomenament de tribunal

Data publicació: 04-06-2018

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen. Termini de recurs

Data publicació: 01-06-2018

Convocatòria realització prova

Data publicació: 01-06-2018

Correcció d'errors. Bases

Data publicació: 31-05-2018

Resultat prova valencià

Data publicació: 28-05-2018

Convocatòria realització prova

Data publicació: 15-05-2018

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data publicació: 10-05-2018

Temini tancat

Correcció d'errors. Bases

Data publicació: 08-05-2018

Correcció d'errors. Bases

Data publicació: 20-04-2018

Bases i obertura de termini

Data publicació: 19-04-2018

Temini tancat

Tornar al llistat d'etapes

Correcció d'errors (nomenament)