Detall

2018 - Procediment d'accés als cossos de catedràtics d'Ensenyament Secundari i catedràtics d'escoles oficials d'idiomes.


 • Descripció

  2018 - Procediment d'accés als cossos de catedràtics d'Ensenyament Secundari i catedràtics d'escoles oficials d'idiomes.


 • Organisme

  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  AV. CAMPANAR, 32 46015 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : Aprovació d'expedient

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició (accés RESTRINGIT)


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Titulació

  Sense especificar


 • Requisits generals

  a) No haver sigut separat, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, del qual haja sigut separat o inhabilitat. En cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en una situació equivalent ni haver sigut sotmés a una sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  b) No ser funcionari de carrera del mateix cos al qual es pretenga ingressar ni estar pendent del nomenament corresponent.
  c) Estar en possessió d'algun dels títols següents: doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte, títol de grau corresponent, o una titulació equivalent a l'efecte de docència.
  d) Acreditar el coneixement dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, de la manera que indica la base 6 d'aquesta convocatòria.
  e) Tindre destinació en un lloc de treball dependent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat. En el cas de funcionaris en situació administrativa d'excedència, serveis especials, en llocs de treball de la Inspecció d'Educació i els adscrits en places en l'exterior o circumstàncies anàlogues, el compliment d'aquest requisit s'ha d'entendre referit al centre on va tindre la l'última destinació.
  No tenen aquest requisit de participació els funcionaris dependents d'altres administracions educatives que presten serveis temporalment en règim de comissió de serveis en llocs de treball dependents de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.
  f) No haver arribat a l'edat establida, amb caràcter general, per a la jubilació forçosa.
  g) Pertànyer al cos de professors d'Ensenyament Secundari per a accedir al cos de catedràtics d'Ensenyament Secundari, i pertànyer al cos de professors d'escoles oficials d'idiomes per a accedir al cos de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes.
  h) Acreditar una antiguitat mínima de huit anys com a funcionari o funcionària de carrera en el cos des del qual s'aspira, i ser titular de l'especialitat o les especialitats a què es concursen.


 • Taxa ordinària

  28,10 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés de l'import s'ha de fer per mitjà de targeta bancària o de càrrec en compte, dins del termini de presentació de sol·licituds.
  La falta del pagament o de dèbit fora de termini determina l'exclusió de l'aspirant.

  De conformitat amb el que es disposa en els articles 14.4-2, 14.4-5 i 14.4-6 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, els drets d'examen són els següents:

  - Personal d'ingrés al cos de catedràtics: 28,10 €
  - Famílies nombroses i monoparentals de caràcter general: 12,50 €
  - Famílies nombroses i monoparentals de caràcter especial: exempt
  - Persones amb grau de diversitat funcional igual al 33 % o superior: 3,40 €
  - Persones víctimes d'actes de violència sobre la dona: 3,40 €

  Els aspirants que estiguen exempts del pagament de la taxa o en tinguen dret a la reducció, han d'acompanyar la sol·licitud de la documentació acreditativa del dret a l'exempció o la reducció.

  De conformitat amb el que estableix l'article 1-2-6 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, no es procedirà a la devolució de les taxes per drets d'examen en els supòsits d'exclusió dels aspirants del procediment selectiu per causes imputables exclusivament a aquests.


 • Places

  Nombre de places

  299

  Descripció de les places

  DESGLOSSAMENT DE PLACES PER ESPECIALITATS

  1. Cos de catedràtics d'Ensenyament Secundari:
  Codi: 201; especialitat: Filosofia: 11 places
  Codi: 204; Especialitat: Llengua Castellana i Literatura: 30 places
  Codi: 205; Especialitat: Geografia i Història: 35 places
  Codi: 206; especialitat: Matemàtiques: 36 places
  Codi: 207; especialitat: Física i Química: 5 places
  Codi: 208; especialitat: Biologia i Geologia: 40 places
  Codi: 209; especialitat: Dibuix: 19 places
  Codi: 210; especialitat: Francés: 7 places
  Codi: 211; especialitat: Anglés: 10 places
  Codi: 217; especialitat: Educació Física: 3 places
  Codi: 218; especialitat: Orientació Educativa: 5 places
  Codi: 219; especialitat: Tecnologia: 36 places
  Codi: 222; especialitat: Formació i Orientació Laboral: 11 places
  Codi: 226; especialitat: Sistemes Electrònics: 1 plaça
  Codi: 227; especialitat: Organització i Processos de Manteniment de Vehicles 3 places
  Codi: 236; especialitat: Assessoria i Processos d'Imatge Personal: 1 plaça
  Codi: 242; especialitat: Intervenció Sociocomunitària: 5 places
  Codi: 254; especialitat: Informàtica: 13 places
  Codi: 256; especialitat: Llengua i Literatura Valenciana: 7 places
  Codi: 261; especialitat: Economia: 4 places
  Codi: 264; especialitat: Anàlisi i Química Industrial: 1 plaça
  Codi: 274; especialitat: Sistemes Electrotècnics i Automàtics 4 places


  2. Cos de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes:
  Codi: 401; especialitat: Alemany: 1 plaça
  Codi: 406; Especialitat: Espanyol: 1 plaça
  Codi: 408; especialitat: Francés: 2 places
  Codi: 411; especialitat: Anglés: 6 places
  Codi: 412; especialitat: Italià: 1 plaça
  Codi: 418; especialitat: Valencià: 1 plaça

  Total: 299 places


 • Documentació / Informació

  Qui vulga participar en aquest procés selectiu ha d'omplir el model oficial de sol·licitud que està disponible en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (https://sede.gva.es) i, a més, en l'enllaç següent: https://ceice.gva.es/ca/web/rrhh-educacion/oposiciones.

  Les sol·licituds s'han d'omplir seguint les instruccions que indica el programa i les bases d'aquesta ordre, i és necessari identificar-se per qualsevol dels sistemes d'identificació o signatura electrònica admesos en la mateixa seu electrònica.
  La presentació per aquesta via permet:
  - La inscripció en línia del model oficial.
  - Annexar documents a la sol·licitud, quan siga necessari.
  - El pagament electrònic de les taxes.
  - El registre electrònic de la sol·licitud.

  La sol·licitud es considera presentada i registrada davant de l'Administració en el moment en què es complete tot el procés telemàtic, i els aspirants han d'imprimir el justificant generat de registre i pagament, si escau, com a confirmació de la presentació telemàtica.

  No es pot presentar més d'una sol·licitud, llevat que s'opte a més d'una especialitat. En aquest cas, s'han de presentar tantes instàncies com nombre d'especialitats a què s'opte.

  En cas que es presente més d'una sol·licitud per especialitat, serà vàlida l'última.


 • Lloc de presentació

  Qui vulga participar en aquest procés selectiu ha d'omplir el model oficial de sol·licitud que està disponible en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (https://sede.gva.es) i, a més, en l'enllaç següent: https://ceice.gva.es/ca/web/rrhh-educacion/oposiciones.
  Les sol·licituds s'han d'omplir seguint les instruccions que s'hi indiquen, i és necessari identificar-se per qualsevol dels sistemes d'identificació o signatura electrònica admesos en la mateixa seu electrònica.
  Les sol·licituds s'han d'omplir seguint les instruccions que indica el programa i les bases d'aquesta ordre.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EDU_OPO_CATEDRATICOS_CF&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=67411


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/cuerpo-de-catedraticos-de-secundaria-y-eoi-acceso


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar